مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا - نماد: وساپا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1391/04/03  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1391/04/19 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
ايراني توليد اتومبيل سايپا ايراني توليد اتومبيل سايپا11331نعمت الله پوستين دوزنعمت الله پوستين دوز6279630358رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکارسرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار142220داود مدديداود مددي0602791669نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدانشجوي دکترا
توليدي موتور گيربکس و اکسل سايپا مگا موتور سايپا توليدي موتور گيربکس و اکسل سايپا مگا موتور سايپا 89219جمشيد ايماني کتک لاهيجانيجمشيد ايماني کتک لاهيجاني2121825584عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بازرگاني سايپا يدک بازرگاني سايپا يدک 89295علي ثقفيعلي مسيبي بهروز0320237508عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
پارس خودرو پارس خودرو 16832عيسي حسين پناهعيسي حسين پناه1880873745عضو هیئت مدیرهموظفدانشجوي دکترا
مرکز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرومرکز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو100331سيد مهرداد هاشميسيد مهرداد هاشمي2161519589عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپاقالبهاي بزرگ صنعتي سايپا71094حسن اميري هنزکيحسن اميري هنزکي0052315630عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا