مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت افست - نماد: چافست

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1391/04/21  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1391/05/25 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
محسن چيني فروشانمحسن چيني فروشان1285443632فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
داوود شايسته خصلتداوود شايسته خصلت0043085032فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايرانشرکت سرمايه‌گذاري ملي ايران23206محمد علي شايسته‌نياسيد ياسر مهدي ابوترابي فرد0060258871عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشيسازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي1کاوه اشتهارديمحمد ناصري0051637952عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
محسن حاجي ميرزائيمحسن حاجي ميرزائي0380826445فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
علي طارمي راد