مشخصات
امضا کنندگان: [ Davood Gholam Hosseini Fariz Handi]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت افست - نماد: چافست

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1391/04/21  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1391/05/25 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت /کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
محسن چيني فروشان1285443632رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
داوود شايسته خصلت0043085032عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايران23206محمد علي شايسته‌نياسيد ياسر مهدي ابوترابي فرد0060258871عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي1کاوه اشتهارديمحمد ناصري0051637952عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
محسن حاجي ميرزائي0380826445عضو هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
علي طارمي راد