مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتي آما - نماد: فاما
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1391/04/21 درمحل سابق شرکت صنعتي آما واقع در کيلومتر 5/1 جاده مخصوص کرج نرسيده به شهرک اکباتان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29
توضیحات:
منظور نمودن بخشي از سود قابل تخصيص شرکت به حساب اندوخته توسعه و تکميل
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد