مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت داروسازي امين - نماد: دامين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/02/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1391/03/08 درمحل  اصفهان - آزادراه ذوب آهن - کليشاد - مقابل شهربهاران - شرکت داروسازي امين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
انجمن خيريه ايتام اميرالمومنين(ع)29999953 %
سايرسهامداران78006617.8 %
شرکت پارس دارو(سهامي عام)1599999516 %
شرکت داروسازي کوثر(سهامي عام)4595348445.95 %
جمع7275413572.75 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود بانکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکترسينا قدوسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد ترکمان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکترفضل اله حيدرنژادثاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت داروسازي کوثر18631سهامی عاماصلیآقاي سيد فتح اله ميرمحمدمکي0041751345عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت پارس دارو7546سهامی عاماصلیآقاي مجيد ترکمان3930163098عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت اعلا نيرو0سهامی خاصاصلیفضل اله حيدرنژاد ثاني1377100952نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري
شرکت پخش مکتاف116921سهامی خاصاصلیآقاي اکبر بيات0036223761عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري توسعه کوثرامين381116سهامی خاصاصلیآقاي محمود بانکي 0044226411رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۳۱۲,۰۱۴
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۲۰۳,۸۶۰)
(۶۵)
سود (زيان) ناخالص
۱۰۸,۱۵۴
۳۵
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۷,۴۰۶)
(۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۱۴۳)
۰
سود (زیان) عملیاتی
۹۰,۶۰۵
۲۹
هزینه های مالی
(۲۲,۱۱۸)
(۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۳,۵۳۱
۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۷۲,۰۱۸
۲۳
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۷۲,۰۱۸
۲۳
مالیات
(۱۵,۳۱۸)
(۵)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۵۶,۷۰۰
۱۸
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۹۰۶
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۷۲۰
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۶۷
۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
۳۲
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۵۶,۷۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۱,۴۵۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۳۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۱,۰۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۶۷,۱۵۹
اندوخته قانونی
(۲,۸۳۵)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۱,۲۵۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳۸,۰۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  4,445,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,250  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
سايراموري که درصلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد.