مشخصات
امضا کننده: [ Mohsen Shahin]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت پتروشيمي خارک - نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1391/04/14 درمحل  تهران ،بزرگراه شهيد همت ( مسير غرب به شرق) بعد از پل شيخ فضل الله نوري ريا،جنب بيمارستان ميلاد ،سالن مرکزهمايش هاي محمدبن زکرياي رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي95251430.95 %
َرکت سرمايه گذاري نفت و گاز وپتروشيمي تامين331023963.31 %
صندوقهاي بازنشستگي کارکنان شرکت نفت 615866266.16 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري727832697.28 %
صندوق بازنشستگي کشوري978881239.79 %
ساير سهامداران 17437311717.44 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 18881367718.88 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت 28370804128.37 %
جمع92178039292.18 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالقاسم حبيبي خراساني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي نيازمند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
صندوقهاي بازنشستگي ،پس اندازورفاه کارکنان صنعت نفت 171336موسسه غیر تجاریاصلیمحمدحسن پيوندي 0839425333عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مهندسي پتروشيمي
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت 1713361سهامی خاصاصلیعليرضا علي احمدي5659089781رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا علوم استراتژيک
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 59435سهامی عاماصلیعلي محمد يزدان جو1262626161عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مديريت
صندوق بازنشستگي کشوري 70513موسسه غیر تجاریاصلیسدعبدالحميد ثمره هاشمي 2992028991عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مهندسي مکانيک
شرکت سرمايه گذاري نفت وگاز وپترويشمي تامين214880-سهامی عاماصلیفرشاد حيدري 4198486212نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت دولتي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی

و- تصمیمات مجمع :
1- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت‌ مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

 شرح                                                                                   واقعی
سال مالی منتهی به 1390/12/29
(میلیون ریال)
درصد نسبت به فروش دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
         
 فروش
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص 
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی                                                                                  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها                                                                                  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه                                                                                  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری  
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات                                                                                  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات                                                                                  
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات  
 سود عملیاتی هر سهم (ریال)  
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)  
 سود هر سهم پس از کسر مالیات (ریال)  
 سرمایه  


میزان سود قابل تخصیص و نحوة تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
 سودانباشته ابتدای دوره
 تعدیلات سنواتی
 سود سهام مصوب مجمع سال قبل
 انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
 پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
 سایر اندوخته های مصوب سال قبل
 انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
 سود قابل تخصیص
 اندوخته قانونی
 اندوخته طرح و توسعه
پاداش هیئت مدیره
 سود سهام مصوب سال جاری
 سود انباشتة پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
 سود نقدی هر سهم (ریال)


موسسه حسابرسي دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   موسسه حسابرسي رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :
 3,200  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
سايرمواردي که تصميم گيري راجع به آن درصلاحيت مجمع عمومي عادي ميباشد .