مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1389/09/30 شرکت سرمايه گذاري غدير - نماد: وغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1390/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 1390/01/29 درمحل  شهرک قدس - بلوار فرحزادي - انتهاي خ شهيد دادمان - پژوهشگاه نيرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1389/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان500000000.82 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي1220867242.01 %
ساير1442667252.37 %
صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير1620776682.67 %
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح -ساتا 3645000006 %
صندوق ب پ کارکنان شرکت ملي نفت4308513927.09 %
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح91125000015 %
صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلح91125000015 %
شرکت سرمايه گذاري ساتا94729658015.59 %
شبکه بانک صادرات164413163427.06 %
جمع568771072393.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين دقيقي کاشانيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود غني زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي سامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  افشين بنايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح شستان(شرکت سرمايه گذاري ساتا)326039اصلیغلامعلي کياني2001962371رئیس هیئت مدیرهغیر موظفمهندس برق قدرت
بانک صادرات استان اردبيل1113اصلیسيد محمد جهرمي0043350860نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت استراتژيک
صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلح386198اصلیعلي کاظمي6219657942عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد مديريت
بانک صادرات استان بوشهر11114اصلیمهدي فتاحي4431489142عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت بازرگاني
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح1اصلی حميد برهاني4569189032عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت بازرگاني

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1389/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۸۹/۰۹/۳۰
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۴,۵۷۴,۱۸۳
۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۲۶۲,۱۱۳
۶
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰
۰
جمع درآمدها
۴,۸۳۶,۲۹۶
۱۰۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۸۸,۵۴۳)
(۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۵,۲۴۸
۰
سود (زیان) عملیاتی
۴,۶۵۳,۰۰۱
۱۰۲
هزینه های مالی
(۹۳,۲۰۴)
(۲)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱,۸۴۷
۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۴,۵۶۱,۶۴۴
۱۰۰
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۴,۵۶۱,۶۴۴
۱۰۰
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۴,۵۶۱,۶۴۴
۱۰۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۷۶۶
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۷۵۱
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۷۵۱
۰
سرمایه
۶,۰۷۵,۰۰۰
۱۳۳
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1389/09/30
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۴,۵۶۱,۶۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۰۵۸,۸۷۸
تعدیلات سنواتی
(۱۴۳,۴۵۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱,۸۸۳,۲۵۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۳,۷۵۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
(۱۲۱,۷۹۷)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۸,۴۶۸,۲۷۳
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
(۲۶۲,۱۱۳)
پاداش هیئت مدیره
(۵,۴۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۳,۰۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۵,۱۶۳,۲۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
فريوران هدف  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران هدف  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح شستان(شرکت سرمايه گذاري ساتا)حقوقی326039اصلی
صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلححقوقی386198اصلی
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلححقوقی1اصلی
شرکت سرمايه گذاري خوارزميحقوقی131722اصلی
بانک صادرات ايرانحقوقی3833اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  5,400  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: