مشخصات
امضا کننده: [ Mohsen Memari]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1389/09/30 شرکت سرمايه گذاري غدير - نماد: وغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1390/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 1390/01/29 درمحل  شهرک قدس - بلوار فرحزادي - انتهاي خ شهيد دادمان - پژوهشگاه نيرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1389/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان500000000.82 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي1220867242.01 %
ساير1442667252.37 %
صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير1620776682.67 %
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح -ساتا 3645000006 %
صندوق ب پ کارکنان شرکت ملي نفت4308513927.09 %
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح91125000015 %
صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلح91125000015 %
شرکت سرمايه گذاري ساتا94729658015.59 %
شبکه بانک صادرات164413163427.06 %
جمع568771072393.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين دقيقي کاشانيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود غني زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي سامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  افشين بنايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري ساتا326039اصلیغلامعلي کياني2001962371رئیس هیئت مدیرهغیر موظفمهندس برق قدرت
بانک صادرات استان اردبيل1113اصلیسيد محمد جهرمي0043350860نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت استراتژيک
صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلح386198اصلیعلي کاظمي6219657942عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد مديريت
بانک صادرات استان بوشهر11114اصلیمهدي فتاحي4431489142عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت بازرگاني
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح1اصلی حميد برهاني4569189032عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت بازرگاني

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی

و- تصمیمات مجمع :
1- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1389/09/30 و گزارش فعالیت هیئت‌ مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

 شرح                                                                                   واقعی
سال مالی منتهی به 1389/09/30
(میلیون ریال)
درصد نسبت به جمع درآمدها دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
         
 سود حاصل از سرمایه گذاری
 سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
 سود حاصل از سایر فعالیتها
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 جمع درآمدها 
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی                                                                                  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها                                                                                  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه                                                                                  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری  
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات                                                                                  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات                                                                                  
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات  
 سود عملیاتی هر سهم (ریال)  
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)  
 سود هر سهم پس از کسر مالیات (ریال)  
 سرمایه  


میزان سود قابل تخصیص و نحوة تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
 سودانباشته ابتدای دوره
 تعدیلات سنواتی
 سود سهام مصوب مجمع سال قبل
 انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
 پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
 سایر اندوخته های مصوب سال قبل
 انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
 سود قابل تخصیص
 اندوخته قانونی
 اندوخته طرح و توسعه
پاداش هیئت مدیره
 سود سهام مصوب سال جاری
 سود انباشتة پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
 سود نقدی هر سهم (ریال)


موسسه حسابرسي فريوران هدف  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   موسسه حسابرسي فريوران هدف  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري ساتاحقوقی326039اصلی
صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلححقوقی386198اصلی
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلححقوقی1اصلی
شرکت سرمايه گذاري خوارزميحقوقی131722اصلی
بانک صادرات ايرانحقوقی3833اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :
 5,400  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: