نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سفاسي فارسيت اهواز آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳:۱۶:۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳:۱۶:۲۹
سفاسي فارسيت اهواز لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ن-۵۸ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳:۰۵:۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳:۰۵:۲۸
قتربت قند تربت حيدريه معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳:۰۳:۳۴ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳:۰۳:۳۴
قتربت قند تربت حيدريه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۵۸:۳۴ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۵۸:۳۴
پسهند صنايع لاستيکي سهند تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۵۷:۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۵۷:۵۲
سفاسي فارسيت اهواز آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۴
شفن پتروشيمي فن آوران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۴۴:۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۴۴:۴۲
رمپنا گروه مپنا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۲۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۲۹:۰۵
حسير ريل سير کوثر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۲۷:۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۲۷:۱۰
بساما بيمه سامان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت نوانديش آتي نويان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۲۰:۳۵ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۲۰:۳۵
خموتور موتورسازان تراکتورسازي ايران گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۱۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۱۹:۰۵
وتعاون بيمه تعاون تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده(اصلاحیه) ن-۷۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۱۴:۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۱۴:۲۱
خدمات پرسي پشتيباني و خدمات مهندسي پرسي ايران گاز مشمول اصل ۴۴ - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۱۱:۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۱۱:۰۸
پکرمان گروه صنعتي بارز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۱۰:۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۱۰:۳۲
خدمات پرسي پشتيباني و خدمات مهندسي پرسي ايران گاز مشمول اصل ۴۴ - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۰۹:۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۰۹:۲۰
غگز گز سکه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۰۷:۵۹ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۰۷:۵۹
کباده تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۰۵:۵۸ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۰۵:۵۸
خدمات پرسي پشتيباني و خدمات مهندسي پرسي ايران گاز مشمول اصل ۴۴ - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۰۵:۳۷ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۰۵:۳۷
خدمات پرسي پشتيباني و خدمات مهندسي پرسي ايران گاز مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۰۲:۵۷ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۰۲:۵۷
ولشرق ليزينگ ايران و شرق اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ن-۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۰۱:۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۰۱:۵۰
صفحه 1 از 7167 :یافته ها 143324

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720