نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
بهپاک صنعتي بهپاک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۳:۰۸:۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۳:۰۸:۳۲
خلنت توليدي لنت ترمز ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۳:۰۲:۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۳:۰۲:۲۲
خلنت توليدي لنت ترمز ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۲:۴۴:۵۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۲:۴۴:۵۴
کشت و صنعت جيرفت کشت و صنعت جيرفت مشمول اصل ۴۴ - معرفی با تغییر ترکیب هیات مدیره سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۱:۵۳:۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۱:۵۳:۱۲
کشت و صنعت جيرفت کشت و صنعت جيرفت مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۱:۵۲:۳۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۱:۵۲:۳۸
کشت و صنعت جيرفت کشت و صنعت جيرفت مشمول اصل ۴۴ - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۱:۵۲:۱۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۱:۵۲:۱۶
کشت و صنعت جيرفت کشت و صنعت جيرفت مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۱:۵۱:۴۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۱:۵۱:۴۹
کشت و صنعت جيرفت کشت و صنعت جيرفت مشمول اصل ۴۴ - اساسنامه شرکت ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۱:۵۱:۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۱:۵۱:۲۴
ثالوند سرمايه گذاري مسکن الوند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۱:۴۶:۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۱:۴۶:۲۱
خپويش سازه پويش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۱:۰۸:۱۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۱:۰۸:۱۸
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۰۸:۳۳:۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۰۸:۳۳:۰۵
سمازن سيمان مازندران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۲۳:۱۲:۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۲۳:۱۲:۵۶
شاوان پالايش نفت لاوان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۲۳:۰۹:۵۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۲۳:۰۹:۵۹
شگل گلتاش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۲۱:۳۸:۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۲۱:۳۸:۱۵
چفيبر توليد فيبر ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۲۰:۰۲:۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۲۰:۰۲:۵۷
قلرست قند لرستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۲۷:۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۲۷:۲۱
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۲۱:۵۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۲۱:۵۳
پکوير کوير تاير گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۰۷:۳۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۰۷:۳۹
خلنت توليدي لنت ترمز ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۷:۴۸:۳۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۷:۴۸:۳۴
پکوير کوير تاير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۷:۲۷:۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۷:۲۷:۱۷
صفحه 1 از 6835 :یافته ها 136695

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813