نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
تاپکيش تجارت الکترونيک پارسيان کيش مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۴:۵۴:۳۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۴:۵۴:۳۶
حبندر خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۱:۲۷:۳۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۱:۲۷:۳۸
کاذر فرآورده هاي نسوز آذر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۰:۳۵:۵۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۰:۳۵:۵۹
حبندر خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۵:۵۴:۲۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۵:۵۴:۲۱
حبندر خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۰:۲۷:۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۰:۲۷:۰۶
کخاک صنايع خاک چيني ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۱:۱۸:۴۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۱:۱۸:۴۰
حبندر خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۷:۲۲:۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۷:۲۲:۲۰
پخش پخش البرز مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۰:۰۱:۲۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۰:۰۱:۲۷
رتاپ تجارت الکترونيک پارسيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۱:۰۳:۰۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۱:۰۳:۰۱
ثپرديس سرمايه گذاري مسکن پرديس مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۵:۲۰:۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۵:۲۰:۱۳
زمگسا کشاورزي و دامپروري مگسال مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۳:۵۷:۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۳:۵۷:۰۳
وسرمد بيمه سرمد مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۹:۲۴:۴۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۹:۲۴:۴۱
بساما بيمه سامان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۵:۲۰:۴۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۵:۲۰:۴۷
بساما بيمه سامان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳:۰۸:۴۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳:۰۸:۴۷
کهمدا شيشه همدان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۱۲:۴۷:۴۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۱۲:۴۷:۴۲
داسوه داروسازي اسوه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۷:۱۱:۴۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۷:۱۱:۴۰
غالبر لبنيات کالبر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۰:۲۹:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۰:۲۹:۰۰
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۰۹:۲۵:۳۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۰۹:۲۵:۳۸
چفيبر توليد فيبر ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۰:۰۵:۴۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۰:۰۵:۴۶
داراب پتروشيمي داراب مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۷:۰۳:۰۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۷:۰۳:۰۶
صفحه 1 از 43 :یافته ها 856

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813