نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سکرما گروه صنايع سيمان کرمان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۴:۲۱:۳۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۴:۲۱:۳۶
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۰۸:۲۹:۴۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۰۸:۲۹:۴۹
ساروم سيمان اروميه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۱:۲۰:۴۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۱:۲۰:۴۳
کپشير پشم شيشه ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۶:۳۵:۱۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۶:۳۵:۱۳
غمارگ مارگارين مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۶:۱۰:۵۴ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۶:۱۰:۵۴
دالبر البرز دارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۸:۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۸:۱۳
دالبر البرز دارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۵:۰۵:۱۲ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۵:۰۵:۱۲
فن آوا گروه فن آوا مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۲:۱۱:۵۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۲:۱۱:۵۹
فزرين زرين معدن آسيا مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۰۹:۳۵:۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۰۹:۳۵:۲۴
غبهنوش بهنوش ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۵:۴۶:۰۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۵:۴۶:۰۷
وثوق سرمايه گذاري وثوق امين مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۰۹:۳۳:۵۸ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۰۹:۳۳:۵۸
خنصير مهندسي نصير ماشين مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۴:۱۸:۵۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۴:۱۸:۵۳
غشهد شهد ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۱۲:۲۴:۰۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۱۲:۲۴:۰۵
وبشهر توسعه صنايع بهشهر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۰۸:۵۳:۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۰۸:۵۳:۱۹
بساما بيمه سامان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۱۲:۵۵:۳۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۱۲:۵۵:۳۷
خاذين سايپا آذين مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۰۸:۴۳:۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۰۸:۴۳:۱۷
قشير توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۲:۰۱:۳۵ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۲:۰۱:۳۵
وحافظ بيمه حافظ مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۸:۱۸ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۸:۱۸
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۲:۳۵:۲۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۲:۳۵:۲۶
بترانس ايران ترانسفو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۱۰:۳۱:۱۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۱۰:۳۱:۱۳
صفحه 1 از 39 :یافته ها 770

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813