نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۰۹:۳۳:۴۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۰۹:۳۳:۴۶
سکرد سيمان کردستان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۲:۱۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۲:۱۰:۳۳
کيسون کيسون مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۱۱:۵۰:۵۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۱۱:۵۰:۵۴
سمازن سيمان مازندران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۰:۴۵:۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۰:۴۵:۴۵
دانا بيمه دانا مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۰۹:۲۶:۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۰۹:۲۶:۰۱
ميهن بيمه ميهن مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۰:۴۴:۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۰:۴۴:۱۰
خاهن آهنگري تراکتور سازي ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۰۹:۰۷:۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۰۹:۰۷:۳۱
شبهرن نفت بهران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۰۹:۲۱:۵۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۰۹:۲۱:۵۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۲:۳۴:۳۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۲:۳۴:۳۳
والبر شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۰۹:۳۶:۴۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۰۹:۳۶:۴۱
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۰۸:۲۱:۳۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۰۸:۲۱:۳۸
سدبير سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۵:۴۱:۱۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۵:۴۱:۱۹
آرمان بيمه آرمان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۰:۲۱:۵۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۰:۲۱:۵۰
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۰:۲۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۰:۲۹:۰۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۴:۵۷:۲۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۴:۵۷:۲۲
کاذر فرآورده هاي نسوز آذر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۱:۱۹:۵۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۱:۱۹:۵۸
حبندر خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۱:۱۲:۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۱:۱۲:۰۵
پخش پخش البرز مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۱:۰۰:۱۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۱:۰۰:۱۸
حبندر خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۰:۲۰:۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۰:۲۰:۲۲
وسرمد بيمه سرمد مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۰:۲۶:۴۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۰:۲۶:۴۳
صفحه 1 از 45 :یافته ها 896

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720