نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۴۴:۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۴۴:۰۷
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۰۴:۴۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۰۴:۴۷
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۹:۰۰:۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۹:۰۰:۵۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۴:۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۴:۱۰
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۰۵:۵۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۰۵:۵۴
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۱:۵۹:۴۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۱:۵۹:۴۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۹:۴۷:۳۹ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۹:۴۷:۳۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۱:۴۵:۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۱:۴۵:۴۵
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰۸:۴۸:۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰۸:۴۸:۲۷
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۴:۴۷:۱۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۴:۴۷:۱۷
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۱:۵۹:۰۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۱:۵۹:۰۳
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۴۷:۲۲ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۴۷:۲۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۱:۰۶:۲۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۱:۰۶:۲۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۲۲:۵۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۲۲:۵۷
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۰:۲۳:۳۹ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۰:۲۳:۳۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۵:۲۴:۳۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۵:۲۴:۳۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۵:۵۵:۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۵:۵۵:۵۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۵:۱۶:۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۵:۱۶:۲۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۱:۰۳:۳۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۱:۰۳:۳۴
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۲:۲۶:۳۶ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۲:۲۶:۳۶
صفحه 1 از 11 :یافته ها 217

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720