نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۴:۰۱:۱۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۴:۰۱:۱۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۰۹:۲۹:۵۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۰۹:۲۹:۵۳
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۲۲:۴۸ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۲۲:۴۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۸:۴۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۸:۴۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۵۹:۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۵۹:۱۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۰۹:۰۷:۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۰۹:۰۷:۱۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۱:۳۹:۵۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۱:۳۹:۵۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۱:۳۵:۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۱:۳۵:۱۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۴۹:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۴۹:۵۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۴۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۴۹:۲۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۷:۱۵:۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۷:۱۵:۱۰
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۴۴:۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۴۴:۰۷
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۰۴:۴۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۰۴:۴۷
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۹:۰۰:۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۹:۰۰:۵۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۴:۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۴:۱۰
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۰۵:۵۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۰۵:۵۴
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۱:۵۹:۴۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۱:۵۹:۴۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۹:۴۷:۳۹ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۹:۴۷:۳۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۱:۴۵:۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۱:۴۵:۴۵
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰۸:۴۸:۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰۸:۴۸:۲۷
صفحه 1 از 12 :یافته ها 228

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720