نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۵:۲۴:۳۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۵:۲۴:۳۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۵:۵۵:۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۵:۵۵:۵۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۵:۱۶:۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۵:۱۶:۲۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۱:۰۳:۳۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۱:۰۳:۳۴
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۲:۲۶:۳۶ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۲:۲۶:۳۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۱:۲۱:۲۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۱:۲۱:۲۴
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۲۱:۰۰:۱۴ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۲۱:۰۰:۱۴
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۲۰:۵۳:۵۶ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۲۰:۵۳:۵۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۰:۳۹:۳۲ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۰:۳۹:۳۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۴:۲۴:۴۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۴:۲۴:۴۳
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا در خصوص تغييرات قيمتي سهام شرکت ايندامين سايپا (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳:۲۶:۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۰۸:۴۸:۴۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۰:۲۳:۳۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۰:۲۳:۳۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۰:۱۳:۳۴ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۰:۱۳:۳۴
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۸:۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۸:۱۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۲:۰۹ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۲:۰۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۷:۳۵:۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۷:۳۵:۱۰
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۶:۵۲:۰۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۶:۵۲:۰۵
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به ۹۵.۱۲.۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۰۹:۱۸:۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۰۹:۱۸:۱۵
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۱۴:۲۶:۳۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۱۴:۲۶:۳۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۲:۵۱:۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۲:۵۱:۴۶
صفحه 1 از 11 :یافته ها 202

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961024

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813