نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۴:۵۰:۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۴:۵۰:۰۷
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ن-۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۶:۲۸:۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۶:۲۸:۴۳
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۱:۰۳:۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۱:۰۳:۲۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۶:۲۸:۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۶:۲۸:۵۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۱۹:۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۱۹:۵۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۲۹:۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۲۹:۳۱
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۳۰:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۳۰:۳۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۴:۰۱:۱۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۴:۰۱:۱۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۰۹:۲۹:۵۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۰۹:۲۹:۵۳
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۲۲:۴۸ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۲۲:۴۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۸:۴۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۸:۴۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۵۹:۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۵۹:۱۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۰۹:۰۷:۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۰۹:۰۷:۱۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۱:۳۹:۵۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۱:۳۹:۵۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۱:۳۵:۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۱:۳۵:۱۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۴۹:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۴۹:۵۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۴۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۴۹:۲۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۷:۱۵:۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۷:۱۵:۱۰
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۴۴:۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۴۴:۰۷
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۰۴:۴۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۰۴:۴۷
صفحه 1 از 12 :یافته ها 235

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720