نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۱۴:۲۶:۳۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۱۴:۲۶:۳۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۲:۵۱:۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۲:۵۱:۴۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۵:۱۷:۴۹ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۵:۱۷:۴۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۱۴:۴۸:۱۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۱۴:۴۸:۱۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۲:۰۲:۱۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۲:۰۲:۱۴
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۲:۰۱:۱۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۲:۰۱:۱۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۲۱:۴۶:۳۷ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۲۱:۴۶:۳۷
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۱۴:۳۳:۵۱ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۱۴:۳۳:۵۱
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۶:۰۸:۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۶:۰۸:۰۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۰:۵۹:۰۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۰:۵۹:۰۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۲۰:۳۹:۳۱ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۲۰:۳۹:۳۱
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۶:۳۵:۵۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۶:۳۵:۵۴
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۰۹:۱۶:۵۷ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۰۹:۱۶:۵۷
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۴:۵۹:۱۷ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۴:۵۹:۱۷
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۴:۵۴:۴۸ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۴:۵۴:۴۸
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۴:۳۰:۳۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۴:۳۰:۳۵
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۶:۲۶:۱۳ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۶:۲۶:۱۳
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۲:۴۷:۲۱ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۲:۴۷:۲۱
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ ۱۲:۵۲:۲۵ ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ ۱۲:۵۲:۲۵
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۲۰:۰۲:۳۵ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۲۰:۰۲:۳۵
صفحه 1 از 10 :یافته ها 184

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813