نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۰:۳۹:۳۲ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۰:۳۹:۳۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۴:۲۴:۴۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۴:۲۴:۴۳
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا در خصوص تغييرات قيمتي سهام شرکت ايندامين سايپا (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳:۲۶:۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۰۸:۴۸:۴۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۰:۲۳:۳۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۰:۲۳:۳۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۰:۱۳:۳۴ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۰:۱۳:۳۴
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۸:۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۸:۱۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۲:۰۹ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۲:۰۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۷:۳۵:۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۷:۳۵:۱۰
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۶:۵۲:۰۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۶:۵۲:۰۵
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به ۹۵.۱۲.۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۰۹:۱۸:۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۰۹:۱۸:۱۵
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۱۴:۲۶:۳۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۱۴:۲۶:۳۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۲:۵۱:۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۲:۵۱:۴۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۵:۱۷:۴۹ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۵:۱۷:۴۹
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۱۴:۴۸:۱۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۱۴:۴۸:۱۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۲:۰۲:۱۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۲:۰۲:۱۴
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۲:۰۱:۱۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۲:۰۱:۱۶
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۲۱:۴۶:۳۷ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۲۱:۴۶:۳۷
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۱۴:۳۳:۵۱ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۱۴:۳۳:۵۱
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۶:۰۸:۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۶:۰۸:۰۲
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۰:۵۹:۰۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۰:۵۹:۰۶
صفحه 1 از 10 :یافته ها 194

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813