نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۳:۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۳:۲۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۶:۳۴:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۶:۳۴:۴۰
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۰۴:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۰۴:۳۸
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۱:۲۰:۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۱:۲۰:۱۳
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۰۵:۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۰۵:۱۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۵:۰۱:۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۵:۰۱:۳۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۱:۴۶:۵۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۱:۴۶:۵۱
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۶:۲۴:۴۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۶:۲۴:۴۷
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۵:۵۷:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۵:۵۷:۴۵
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۱:۵۶:۳۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۱:۵۶:۳۷
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۰:۲۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۰:۲۲:۱۵
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۵۱:۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۵۱:۳۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۴:۳۲:۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۴:۳۲:۲۴
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۸:۱۳:۳۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۸:۱۳:۳۵
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۰:۴۴:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۰:۴۴:۱۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۱۰:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۱۰:۱۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۰۸:۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۰۸:۳۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۵۰:۳۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۵۰:۳۴
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد توضیحات شرکت در مورد صورتهای مالی سه ماهه دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۵:۱۹:۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۵:۱۹:۰۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۵:۰۶:۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۵:۰۶:۲۳
صفحه 1 از 6 :یافته ها 119

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720