نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد توضيحات شرکت در مورد صورتهاي مالي سه ماهه دوره منتهي به ۲۹/۱۲/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۵:۱۹:۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۵:۱۹:۰۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۵:۰۶:۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۵:۰۶:۲۳
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۶:۱۹:۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۶:۱۹:۳۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۸:۱۰:۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۸:۱۰:۲۰
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۵:۴۵:۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۵:۴۵:۲۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۴:۲۹:۳۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۴:۲۹:۳۴
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد نامه جهت سود سهام پرداختني (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۶:۴۳:۱۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۰:۱۱:۴۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۶:۴۲:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۶:۴۲:۳۰
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۹:۳۸:۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۹:۳۸:۲۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۸:۱۷:۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۸:۱۷:۲۰
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۳:۴۷:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۳:۴۷:۳۰
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۳:۴۱:۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۳:۴۱:۱۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۰:۵۷:۵۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۰:۵۷:۵۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۴۰:۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۴۰:۰۶
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۲۳:۵۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۲۳:۵۸
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۴۰:۳۵ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۴۰:۳۵
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد فرم تکميل اطلاعات سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۷:۲۴:۴۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۰۷:۳۵:۳۶
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۶:۴۵:۵۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۶:۴۵:۵۸
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۰۳:۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۰۳:۳۳
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد توضيحات شرکت در مورد خريد و فروش سهام (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳:۳۱:۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳:۳۱:۴۸
صفحه 1 از 6 :یافته ها 101

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720