نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۴۰:۳۵ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۴۰:۳۵
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد فرم تکميل اطلاعات سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۷:۲۴:۴۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۰۷:۳۵:۳۶
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۶:۴۵:۵۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۶:۴۵:۵۸
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۰۳:۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۰۳:۳۳
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد توضيحات شرکت در مورد خريد و فروش سهام (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳:۳۱:۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳:۳۱:۴۸
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) ن-۶۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۸:۵۳:۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۸:۵۳:۲۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۶:۴۰:۳۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۶:۴۰:۳۶
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۲:۱۲:۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۲:۱۲:۰۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد توضيحات پورتفوي آذر ماه (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۲:۴۶:۵۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۲۰:۱۶:۱۶
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۶:۳۵:۵۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۶:۳۵:۵۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۳۳:۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۳۳:۱۶
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد توضيحات شرکت در مورد صورتهاي مالي ۹ ماهه منتهي به ۳۱/۰۶/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۷:۰۱:۵۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۷:۰۱:۵۳
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۱۰:۲۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۱۰:۲۶
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۵۶:۵۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۵۶:۵۷
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۵:۰۲:۴۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۵:۰۲:۴۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۴:۲۵:۵۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۴:۲۵:۵۴
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد توضيحات شرکت در مورد صورتهاي مالي مياندوره اي ۶ ماهه منتهي به ۳۱/۰۳/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۰۹:۱۰:۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۰۹:۱۰:۱۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۵:۰۹:۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۵:۰۹:۲۸
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۵:۳۰:۰۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۵:۳۰:۰۶
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۰۲:۲۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۰۲:۲۶
صفحه 1 از 5 :یافته ها 86

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813