نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۴:۳۲:۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۴:۳۲:۲۴
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۸:۱۳:۳۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۸:۱۳:۳۵
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۰:۴۴:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۰:۴۴:۱۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۱۰:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۱۰:۱۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۰۸:۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۰۸:۳۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۵۰:۳۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۵۰:۳۴
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد توضيحات شرکت در مورد صورتهاي مالي سه ماهه دوره منتهي به ۲۹/۱۲/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۵:۱۹:۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۵:۱۹:۰۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۵:۰۶:۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۵:۰۶:۲۳
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۶:۱۹:۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۶:۱۹:۳۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۸:۱۰:۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۸:۱۰:۲۰
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۵:۴۵:۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۵:۴۵:۲۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۴:۲۹:۳۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۴:۲۹:۳۴
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد نامه جهت سود سهام پرداختني (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۶:۴۳:۱۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۰:۱۱:۴۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۶:۴۲:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۶:۴۲:۳۰
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۹:۳۸:۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۹:۳۸:۲۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۸:۱۷:۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۸:۱۷:۲۰
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۳:۴۷:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۳:۴۷:۳۰
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۳:۴۱:۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۳:۴۱:۱۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۰:۵۷:۵۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۰:۵۷:۵۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۴۰:۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۴۰:۰۶
صفحه 1 از 6 :یافته ها 107

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720