نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
کگاز شيشه و گاز تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۶:۳۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۶:۳۳:۲۰
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳:۰۲:۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳:۰۲:۳۱
کگاز شيشه و گاز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۶:۵۴:۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۶:۵۴:۵۱
کگاز شيشه و گاز تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۱۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۱۵:۰۳
کگاز شيشه و گاز خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴:۴۱:۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴:۴۱:۴۲
کگاز شيشه و گاز گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۰۹:۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۰۹:۴۱
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۰۲:۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۰۲:۵۱
کگاز شيشه و گاز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۰۰:۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۰۰:۰۲
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۸:۱۰:۵۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۸:۱۰:۵۸
کگاز شيشه و گاز آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۲۳:۰۴:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۲۳:۰۴:۴۹
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۲۲:۵۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۲۲:۵۹:۵۰
کگاز شيشه و گاز صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۲۲:۲۱:۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۲۲:۲۱:۲۳
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۰:۲۸:۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۰:۲۸:۱۶
کگاز شيشه و گاز صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۷:۰۲:۵۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۷:۰۲:۵۳
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۶:۰۷:۴۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۶:۰۷:۴۴
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۵:۲۷:۴۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۵:۲۷:۴۷
کگاز شيشه و گاز توضيحات شرکت درخصوص تحقق درآمد پيش بيني شده حاصل از فروش زمين کارخانه مهرآباد در پيش بيني سال ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۰۸:۴۰:۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۰۸:۴۰:۲۸
کگاز شيشه و گاز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۲:۵۵:۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۲:۵۵:۰۲
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۲۱:۵۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۲۱:۵۳
کگاز شيشه و گاز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۶:۳۲:۳۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۶:۳۲:۳۵
صفحه 1 از 15 :یافته ها 296

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720