نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کگاز شيشه و گاز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳:۵۶:۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳:۵۶:۳۱
کگاز شيشه و گاز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۱:۳۶:۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۱:۳۶:۰۸
کگاز شيشه و گاز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۰:۴۲:۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۰:۴۲:۵۳
کگاز شيشه و گاز تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۴:۰۷:۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۴:۰۷:۲۲
کگاز شيشه و گاز تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۰۹:۱۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۰۹:۱۹:۳۰
کگاز شيشه و گاز تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۸:۳۳:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۸:۳۳:۳۳
کگاز شيشه و گاز آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه) ن-۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۴۴:۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۴۴:۵۴
کگاز شيشه و گاز اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۱:۲۵:۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۱:۲۵:۵۵
کگاز شيشه و گاز آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۴:۵۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۴:۵۶:۴۰
کگاز شيشه و گاز ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۳۳:۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۳۳:۱۸
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۲۲:۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۲۲:۰۸
کگاز شيشه و گاز شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۰:۵۰:۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۰:۵۰:۲۶
کگاز شيشه و گاز شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳:۰۷:۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳:۰۷:۱۶
کگاز شيشه و گاز عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام ب-۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۱۲:۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۱۲:۰۴
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳:۵۵:۳۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳:۵۵:۳۶
کگاز شيشه و گاز تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۶:۳۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۶:۳۳:۲۰
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳:۰۲:۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳:۰۲:۳۱
کگاز شيشه و گاز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۶:۵۴:۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۶:۵۴:۵۱
کگاز شيشه و گاز تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۱۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۱۵:۰۳
کگاز شيشه و گاز خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴:۴۱:۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴:۴۱:۴۲
صفحه 1 از 16 :یافته ها 311

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720