نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
کگاز شيشه و گاز توضيحات شرکت درخصوص تحقق درآمد پيش بيني شده حاصل از فروش زمين کارخانه مهرآباد در پيش بيني سال ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۰۸:۴۰:۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۰۸:۴۰:۲۸
کگاز شيشه و گاز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۲:۵۵:۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۲:۵۵:۰۲
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۲۱:۵۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۲۱:۵۳
کگاز شيشه و گاز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۶:۳۲:۳۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۶:۳۲:۳۵
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۵۶:۳۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۵۶:۳۹
کگاز شيشه و گاز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۲۸:۴۸ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۲۸:۴۸
کگاز شيشه و گاز اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۴:۵۰:۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۴:۵۰:۲۱
کگاز شيشه و گاز مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۲:۰۵:۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۲:۰۵:۱۰
کگاز شيشه و گاز مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۲:۳۲:۵۸ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۲:۳۲:۵۸
کگاز شيشه و گاز مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۳۰:۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۳۰:۱۵
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۵۱:۴۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۵۱:۴۶
کگاز شيشه و گاز مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۶:۰۱:۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۶:۰۱:۰۲
کگاز شيشه و گاز توضيحات شرکت درخصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۰۸:۴۶:۰۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۰۸:۴۶:۰۱
کگاز شيشه و گاز پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۱:۱۶:۳۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۱:۱۶:۳۹
کگاز شيشه و گاز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۱:۱۱:۵۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۱:۱۱:۵۵
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ۱۵:۲۲:۳۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ۱۵:۲۲:۳۹
کگاز شيشه و گاز پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۲۹:۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۲۹:۱۶
کگاز شيشه و گاز توضيحات شرکت در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۰۸:۳۸:۴۸ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۰۸:۳۸:۴۸
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۳:۴۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۳:۴۶
کگاز شيشه و گاز پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۳۹:۳۳ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۳۹:۳۳
صفحه 1 از 14 :یافته ها 280

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961205

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813