نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کاما باما شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۷:۰۱:۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۷:۰۱:۲۷
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۸:۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۸:۱۴
کاما باما اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
کاما باما ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۱:۰۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۱:۰۲:۳۰
کاما باما زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۳۹:۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۳۹:۱۳
کاما باما شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۱۱:۲۱:۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۱۱:۲۱:۲۸
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۸:۴۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۸:۴۸
کاما باما اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۲:۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۲:۰۹:۰۰
کاما باما مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۵:۱۸:۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۵:۱۸:۴۶
کاما باما تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۲:۲۴:۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۲:۲۴:۳۵
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳:۱۸:۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳:۱۸:۰۲
کاما باما تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰۹:۴۷:۴۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰۹:۴۷:۴۳
کاما باما تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳:۳۴:۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳:۳۴:۴۲
کاما باما تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳:۲۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳:۲۵:۰۳
کاما باما درخواست شرکت در خصوص تکميل اطلاعات سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۸:۲۴:۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۸:۲۴:۲۵
کاما باما صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۴:۱۲:۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۴:۱۲:۱۳
کاما باما آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۱:۰۱:۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۱:۰۱:۵۰
کاما باما آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۱:۰۱:۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۱:۰۱:۰۷
کاما باما آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۰:۵۹:۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۰:۵۹:۵۲
کاما باما زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۰:۵۱:۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۰:۵۱:۵۹
صفحه 1 از 16 :یافته ها 317

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720