نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
کاما باما درخواست شرکت در خصوص تکميل اطلاعات سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۸:۲۴:۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۸:۲۴:۲۵
کاما باما صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۴:۱۲:۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۴:۱۲:۱۳
کاما باما آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۱:۰۱:۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۱:۰۱:۵۰
کاما باما آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۱:۰۱:۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۱:۰۱:۰۷
کاما باما آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۰:۵۹:۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۰:۵۹:۵۲
کاما باما زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۰:۵۱:۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۰:۵۱:۵۹
کاما باما گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۰۹:۱۹:۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۰۹:۱۹:۲۱
کاما باما گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۰۹:۰۶:۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۰۹:۰۶:۲۰
کاما باما مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۵:۵۸:۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۰۸:۱۳:۴۱
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۷:۳۱:۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۷:۳۱:۴۱
کاما باما صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳:۳۶:۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳:۳۶:۵۶
کاما باما صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شاهين روي سپاهان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۱:۱۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۱:۱۲:۴۶
کاما باما صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ذوب روي اصفهان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۱:۱۱:۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۱:۱۱:۵۲
کاما باما صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تجاري و بازرگاني مواد معدني ميناب) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۱:۴۱:۴۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۱:۴۱:۴۰
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۱:۱۰:۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۱:۱۰:۵۰
کاما باما اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۱:۱۹:۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۱:۱۹:۲۰
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۱:۵۲:۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۱:۵۲:۲۰
کاما باما پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) ن-۶۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳:۴۳:۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳:۴۳:۱۲
کاما باما افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۲:۰۲:۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۲:۰۲:۱۳
کاما باما افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۰:۴۸:۴۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۰:۴۸:۴۹
صفحه 1 از 16 :یافته ها 303

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720