نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۵:۳۹:۴۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۵:۳۹:۴۱
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۷:۴۴:۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۷:۴۴:۲۸
پسهند صنايع لاستيکي سهند تعيين سرپرست شرکت صنايع لاستيکي سهند (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۸:۲۳:۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۰۸:۳۰:۰۱
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۰۹:۴۹:۱۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۰۹:۴۹:۱۲
پسهند صنايع لاستيکي سهند پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۸:۲۳ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۸:۲۳
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۶:۲۱:۵۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۶:۲۱:۵۰
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۶:۳۷:۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۶:۳۷:۳۱
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۰۹:۳۷:۲۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۰۹:۳۷:۲۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۶:۵۰:۵۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۶:۵۰:۵۵
پسهند صنايع لاستيکي سهند تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۵:۵۵:۰۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۵:۵۵:۰۵
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۰:۲۳:۵۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۰:۲۳:۵۲
پسهند صنايع لاستيکي سهند خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۱۳۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۰۹:۳۶:۰۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۰۹:۳۶:۰۳
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۲۱:۵۷:۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۲۱:۵۷:۵۰
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۲۱:۱۸:۱۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۲۱:۱۸:۱۸
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۲۰:۲۳:۰۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۲۰:۲۳:۰۵
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۰:۰۷:۵۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۰:۰۷:۵۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۲۰:۳۶:۱۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۲۰:۳۶:۱۸
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۲۰:۳۲:۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۲۰:۳۲:۱۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۰:۱۴:۵۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۰:۱۴:۵۶
پسهند صنايع لاستيکي سهند آگهي تکميل اطلاعات سهامداران شرکت صنايع لاستيکي سهند (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۱۶:۵۵:۵۸ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ ۱۳:۲۳:۱۲
صفحه 1 از 13 :یافته ها 257

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813