نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳:۱۲:۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳:۱۲:۱۴
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۵۲:۰۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۵۲:۰۷
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۸:۰۶:۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۸:۰۶:۲۰
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۲:۵۲:۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۲:۵۲:۴۵
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۴۰:۵۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۴۰:۵۵
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۰۸:۱۷:۵۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۰۸:۱۷:۵۱
پسهند صنايع لاستيکي سهند پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۳۲:۴۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۳۲:۴۶
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۳:۵۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۳:۵۸
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۴۱:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۴۱:۲۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۹:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۹:۲۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۱۶:۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۱۶:۰۳
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۴۷:۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۴۷:۱۶
پسهند صنايع لاستيکي سهند پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۴۳:۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۴۳:۲۳
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۰۸:۳۹:۲۶ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۰۸:۳۹:۲۶
پسهند صنايع لاستيکي سهند معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۹:۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۹:۰۰:۰۰
پسهند صنايع لاستيکي سهند معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۷:۴۷:۳۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۷:۴۷:۳۸
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۵:۳۹:۴۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۵:۳۹:۴۱
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۷:۴۴:۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۷:۴۴:۲۸
پسهند صنايع لاستيکي سهند تعيين سرپرست شرکت صنايع لاستيکي سهند (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۸:۲۳:۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۰۸:۳۰:۰۱
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۰۹:۴۹:۱۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۰۹:۴۹:۱۲
صفحه 1 از 14 :یافته ها 273

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813