نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
پسهند صنايع لاستيکي سهند افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۳۳:۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۳۳:۲۶
پسهند صنايع لاستيکي سهند افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۷:۳۳:۰۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۷:۳۳:۰۶
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۶:۱۸:۱۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۶:۱۸:۱۷
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۶:۲۹:۲۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۶:۲۹:۲۷
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۵:۲۸:۵۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۵:۲۸:۵۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۷:۰۱:۰۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۷:۰۱:۰۴
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۱۷:۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۱۷:۲۴
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳:۱۲:۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳:۱۲:۱۴
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۵۲:۰۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۵۲:۰۷
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۸:۰۶:۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۸:۰۶:۲۰
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۲:۵۲:۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۲:۵۲:۴۵
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۴۰:۵۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۴۰:۵۵
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۰۸:۱۷:۵۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۰۸:۱۷:۵۱
پسهند صنايع لاستيکي سهند پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۳۲:۴۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۳۲:۴۶
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۳:۵۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۳:۵۸
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۴۱:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۴۱:۲۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۹:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۹:۲۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۱۶:۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۱۶:۰۳
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۴۷:۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۴۷:۱۶
پسهند صنايع لاستيکي سهند پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۴۳:۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۴۳:۲۳
صفحه 1 از 14 :یافته ها 280

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961205

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813