نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
پسهند صنايع لاستيکي سهند پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۳۲:۴۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۳۲:۴۶
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۳:۵۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۳:۵۸
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۴۱:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۴۱:۲۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۹:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۹:۲۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۱۶:۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۱۶:۰۳
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۴۷:۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۴۷:۱۶
پسهند صنايع لاستيکي سهند پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۴۳:۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۴۳:۲۳
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۰۸:۳۹:۲۶ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۰۸:۳۹:۲۶
پسهند صنايع لاستيکي سهند معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۹:۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۹:۰۰:۰۰
پسهند صنايع لاستيکي سهند معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۷:۴۷:۳۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۷:۴۷:۳۸
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۵:۳۹:۴۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۵:۳۹:۴۱
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۷:۴۴:۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۷:۴۴:۲۸
پسهند صنايع لاستيکي سهند تعيين سرپرست شرکت صنايع لاستيکي سهند (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۸:۲۳:۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۰۸:۳۰:۰۱
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۰۹:۴۹:۱۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۰۹:۴۹:۱۲
پسهند صنايع لاستيکي سهند پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۸:۲۳ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۸:۲۳
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۶:۲۱:۵۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۶:۲۱:۵۰
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۶:۳۷:۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۶:۳۷:۳۱
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۰۹:۳۷:۲۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۰۹:۳۷:۲۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۶:۵۰:۵۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۶:۵۰:۵۵
پسهند صنايع لاستيکي سهند تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۵:۵۵:۰۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۵:۵۵:۰۵
صفحه 1 از 14 :یافته ها 267

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813