نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
پسهند صنايع لاستيکي سهند شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۱:۵۳:۵۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۱:۵۳:۵۲
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۷:۵۷:۵۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۷:۵۷:۵۳
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۷:۳۶:۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۷:۳۶:۰۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۷:۴۲:۳۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۷:۴۲:۳۵
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۴۳:۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۴۳:۲۷
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۵۳:۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۵۳:۵۰
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۰۰:۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۰۰:۴۷
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳:۰۳:۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳:۰۳:۳۱
پسهند صنايع لاستيکي سهند تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۵۷:۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۵۷:۵۲
پسهند صنايع لاستيکي سهند تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۵:۵۴:۴۹ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۵:۵۴:۴۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۶:۱۳:۳۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۶:۱۳:۳۸
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۹:۴۸:۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۹:۴۸:۴۳
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۶:۰۰:۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۶:۰۰:۰۳
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۲:۱۱:۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۲:۱۱:۲۲
پسهند صنايع لاستيکي سهند آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۰۸:۴۹:۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۰۸:۴۹:۱۵
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۲۳:۱۸:۵۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۲۳:۱۸:۵۷
پسهند صنايع لاستيکي سهند زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۲۳:۰۶:۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۲۳:۰۶:۲۷
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۱۲:۰۴:۳۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۱۲:۰۴:۳۴
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۴:۰۵:۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۴:۰۵:۱۳
پسهند صنايع لاستيکي سهند افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۳۳:۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۳۳:۲۶
صفحه 1 از 15 :یافته ها 299

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720