نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۸:۰۱:۰۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۸:۰۱:۰۹
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت برق و انرژي خورشيدي غدير) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۷:۰۳:۴۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۷:۰۳:۴۶
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ايران مارين سرويسز) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۷:۰۰:۴۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۷:۰۰:۴۸
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت غدير انرژي هامون ابوموسي) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۲:۳۹:۳۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۲:۳۹:۳۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۶:۴۹:۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۶:۴۹:۱۳
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تخته شهيد دکتر باهنر) ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۱:۵۲:۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۱:۵۲:۱۳
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير) ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۸:۱۵:۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۸:۱۵:۲۲
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه برق غدير اوکسين) ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۶:۳۳:۲۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۶:۳۳:۲۸
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه انرژي خورشيدي غدير قم) ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۵:۵۴:۵۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۵:۵۴:۵۶
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت توليد برق گيلان) ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۲:۰۶:۰۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۲:۰۶:۰۴
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت غدير انرژي لامرد) ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۰۹:۳۱:۲۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۰۹:۳۱:۲۱
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه برق و انرژي غدير تهران) ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۴:۲۱:۴۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۴:۲۱:۴۴
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت دريابان جنوب ايران) ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۹:۲۰:۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۹:۲۰:۱۱
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۳۴:۴۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۳۴:۴۱
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت توليد برق و انرژي ارجان) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۶:۴۷:۵۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۶:۴۷:۵۱
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پيشرو توليد برق غدير) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۴۵:۳۷ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۴۵:۳۷
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت انرژي تابان پويا) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۰:۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۰:۰۷
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه برق و انرژي هرمزان) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۴۹:۰۹ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۴۹:۰۹
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توليد پراکنده انرژي غدير ماهان) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۴۷:۴۲ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۴۷:۴۲
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پارس قائم گستر) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۰۲:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۰۲:۲۹
صفحه 1 از 43 :یافته ها 842

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813