نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت دريابان جنوب ايران) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۰:۱۰:۳۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۰:۱۰:۳۷
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسي برق و انرژي دماوند) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۶:۳۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۶:۳۳:۱۵
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت غدير انرژي هامون ابوموسي) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۵:۴۷:۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۵:۴۷:۱۸
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه خورشيدي مهريز غدير) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۵:۲۷:۴۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۵:۲۷:۴۶
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه برق و انرژي غدير مازندران) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳:۱۵:۳۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳:۱۵:۳۵
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه انرژي خورشيدي غدير قم) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳:۱۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳:۱۴:۴۵
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني کاسپين فولاد غدير) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۴:۴۸:۴۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۴:۴۸:۴۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت تجهيز وتامين منابع ارمان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۴:۳۱:۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۴:۳۱:۲۷
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش صنعت نوين ايرانيان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۹:۱۶:۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۹:۱۶:۱۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه مسير برق گيلان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۱:۳۷:۴۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۱:۳۷:۴۳
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش صنعت نوين پايدار پارس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۱:۵۰:۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۱:۵۰:۴۱
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه خدمات انرژي ارژن) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۱:۵۲:۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۱:۵۲:۱۹
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه برق غدير اوکسين) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۱:۴۸:۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۱:۴۸:۲۵
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت انرژي تابان پويا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۱:۳۲:۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۱:۳۲:۴۱
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پارس قائم گستر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۰:۵۷:۴۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۰:۵۷:۴۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت غدير انرژي لامرد) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۰:۵۵:۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۰:۵۵:۱۴
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت توليد برق گيلان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۷:۵۴:۴۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۷:۵۴:۴۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت اکتشاف و توليد غدير(بين المللي توسعه فن آوري پايدار پارس)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۶:۵۴:۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۶:۵۴:۰۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۶:۴۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۶:۴۳:۲۰
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتي وبازرگاني غدير) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۶:۲۵:۴۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۶:۲۵:۴۳
صفحه 1 از 47 :یافته ها 938

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720