نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات انفورماتيک راهبر) ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۲:۵۲:۳۴ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۲:۵۲:۳۴
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت سيستم هاي کارامد) ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۲:۱۸:۳۳ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۲:۱۸:۳۳
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه سامانه بهنگام غدير) ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۶:۳۰:۱۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۶:۳۰:۱۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير) ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۶:۴۸:۵۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۶:۴۸:۵۶
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت توليد برق و انرژي ارجان) ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۲:۲۵:۳۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۲:۲۵:۳۸
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مديريت و بازرگاني غدير) ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۰۹:۵۸:۲۴ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۰۹:۵۸:۲۴
وغدير سرمايه گذاري غدير پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۳:۰۷:۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۳:۰۷:۰۱
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت بين الملل غدير) ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۲:۲۰:۵۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۲:۲۰:۵۳
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۵:۴۵:۴۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۵:۴۵:۴۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (شرکت صنعتي وبازرگاني غدير) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۴۹:۳۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۴۹:۳۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۴۸:۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۴۸:۱۰
وغدير سرمايه گذاري غدير پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۳۹:۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۳۹:۲۸
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۳۸:۰۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۳۸:۰۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توليد برق خوزستان مپنا) ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۶:۵۵:۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۶:۵۵:۱۶
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسي برق و انرژي دماوند) ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۴:۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۴:۱۶
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت تخته شهيد دکتر باهنر) ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۸:۵۹:۵۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۸:۵۹:۵۵
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت انرژي تابان پويا) ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۴:۴۲:۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۴:۴۲:۳۱
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت برق و انرژي خورشيدي غدير) ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۲:۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۲:۲۸
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه خورشيدي مهريز غدير) ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۲:۲۵ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۲:۲۵
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه انرژي خورشيدي غدير قم) ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۲:۲۲ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۲:۲۲
صفحه 1 از 40 :یافته ها 799

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813