نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت انرژي تابان پويا) ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۴:۴۲:۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۴:۴۲:۳۱
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت برق و انرژي خورشيدي غدير) ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۲:۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۲:۲۸
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه خورشيدي مهريز غدير) ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۲:۲۵ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۲:۲۵
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه انرژي خورشيدي غدير قم) ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۲:۲۲ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۲:۲۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت فولاد غدير ني ريز) ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۰:۴۴:۵۷ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۰:۴۴:۵۷
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش صنعت نوين ايرانيان) ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۰۹:۵۹:۲۷ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۰۹:۵۹:۲۷
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۶:۰۶:۲۵ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۶:۰۶:۲۵
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه برق غدير اوکسين) ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۱:۳۷:۲۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۱:۳۷:۲۳
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه مسير برق گيلان) ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۱:۳۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۱:۳۳:۵۹
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش صنعت نوين پايدار پارس) ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۶:۵۳:۴۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۶:۵۳:۴۴
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش) ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۴:۰۱:۱۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۴:۰۱:۱۳
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا) ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۱:۲۷:۰۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۱:۲۷:۰۷
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت توليد برق گيلان) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۴:۵۱:۳۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۴:۵۱:۳۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتي وبازرگاني غدير) ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۵:۴۸:۲۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۵:۴۸:۲۳
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت غدير انرژي هامون ابوموسي) ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۶:۳۵:۲۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۶:۳۵:۲۳
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مجتمع صنايع الومينيوم جنوب) ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۰۹:۱۳:۲۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۰۹:۱۳:۲۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه خدمات انرژي ارژن) ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۷:۵۲:۳۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۷:۵۲:۳۳
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه برق و انرژي غدير مازندران) ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۷:۳۳:۵۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۷:۳۳:۵۲
وغدير سرمايه گذاري غدير معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۵:۳۰:۵۶ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۵:۳۰:۵۶
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه برق و انرژي غدير تهران) ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ۱۵:۵۹:۳۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ۱۵:۵۹:۳۳
صفحه 1 از 40 :یافته ها 783

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813