نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۶:۰۵:۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۶:۰۵:۰۸
وغدير سرمايه گذاري غدير خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به ۳۰/۰۹/۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۵:۰۲:۴۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۵:۰۲:۴۶
وغدير سرمايه گذاري غدير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۴:۱۸:۲۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۴:۱۸:۲۶
وغدير سرمايه گذاري غدير تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۸:۵۳:۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۸:۵۳:۰۲
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير) ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۷:۱۴:۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۷:۱۴:۵۰
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا) ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۰:۵۴:۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۰:۵۴:۲۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا) ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۲۰:۱۴:۳۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۲۰:۱۴:۳۶
وغدير سرمايه گذاري غدير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۳:۲۸:۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۳:۲۸:۰۱
وغدير سرمايه گذاري غدير آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۰۹:۵۷:۳۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۰۹:۵۷:۳۵
وغدير سرمايه گذاري غدير پرداخت حق تقدم استفاده نشده (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۲۳:۲۹:۳۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۰۸:۴۲:۴۹
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۲۳:۲۵:۳۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۲۳:۲۵:۳۳
وغدير سرمايه گذاري غدير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۲۳:۲۴:۰۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۲۳:۲۴:۰۳
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۲۳:۱۸:۵۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۲۳:۱۸:۵۵
وغدير سرمايه گذاري غدير آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۰:۲۱:۳۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۰:۲۱:۳۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۲۰:۳۸:۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۲۰:۳۸:۲۸
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۹:۱۱:۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۹:۱۱:۵۰
وغدير سرمايه گذاري غدير آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۲:۳۷:۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۲:۳۷:۱۷
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مديريت و بازرگاني غدير) ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۲:۱۸:۴۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۲:۱۸:۴۷
وغدير سرمايه گذاري غدير تاييد حسابرس و بازرس قانوني شرکت در خصوص هزينه هاي مرتبط با عرضه عمومي سهام (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۴:۲۸:۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۰:۴۸:۳۳
وغدير سرمايه گذاري غدير نامه مربوط به فروش حق تقدم استفاده نشده و هزينه هاي مرتبط با عرضه عمومي سهام استفاده نشده (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۲۰:۰۵:۴۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۸:۳۰:۲۱
صفحه 1 از 38 :یافته ها 742

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813