نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۸:۴۴:۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۸:۴۴:۵۷
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۱:۱۰:۵۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۱:۱۰:۵۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت بين الملل غدير) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۸:۰۶:۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۸:۰۶:۲۹
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مديريت و بازرگاني غدير) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۸:۰۴:۵۱ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۸:۰۴:۵۱
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت بين المللي توسعه پيمان تجارت پايدار) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۸:۰۳:۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۸:۰۳:۱۳
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳:۲۰:۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳:۲۰:۲۰
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت سيستم هاي هوشمند راهبر کارآمد) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۱:۰۴:۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۱:۰۴:۰۶
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت سيستم هاي کارامد) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۷:۵۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۷:۵۶
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش صنعت نوين پايدار پارس) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۱۱:۴۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۱۱:۴۷
وغدير سرمايه گذاري غدير انتشار آگهي درخواست مشخصات سهامداران حقيقي و شماره حساب بانکي (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۰۸:۲۹:۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۰۸:۴۲:۳۰
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۸:۱۸:۳۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۸:۱۸:۳۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري آذر) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۸:۱۸:۳۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۸:۱۸:۳۴
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري دي) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۸:۱۶:۳۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۸:۱۶:۳۶
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۷:۱۴:۳۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۷:۱۴:۳۴
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۱:۳۳:۳۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۱:۳۳:۳۹
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۵۹:۵۸ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۵۹:۵۸
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۵۹:۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۵۹:۱۲
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت اکتشاف و توليد غدير(بين المللي توسعه فن آوري پايدار پارس)) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۷:۴۱:۵۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۷:۴۱:۵۷
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (شرکت سرمايه گذاري آذر) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۴:۳۹:۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۴:۳۹:۵۰
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (شرکت سرمايه گذاري دي) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۴:۳۶:۴۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۴:۳۶:۴۴
صفحه 1 از 45 :یافته ها 887

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813