نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۶:۳۹:۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۶:۳۹:۲۴
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۱:۱۰:۱۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۱:۱۰:۱۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (شرکت سرمايه گذاري دي) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۴:۱۴:۱۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۴:۱۴:۱۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (شرکت سرمايه گذاري آذر) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۴:۱۲:۳۳ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۴:۱۲:۳۳
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۴:۱۱:۱۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۴:۱۱:۱۷
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۱:۴۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۱:۴۹:۲۸
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۱:۴۸:۳۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۱:۴۸:۳۶
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (شرکت صنعتي وبازرگاني غدير) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۱:۴۶:۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۱:۴۶:۵۲
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۱:۴۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۱:۴۶:۰۰
وغدير سرمايه گذاري غدير تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۸:۴۰:۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۸:۴۰:۱۹
وغدير سرمايه گذاري غدير افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير حسابرس از حسابرس اصلی به حسابرس علی البدل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۲۰:۵۲:۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۲۰:۵۲:۰۵
وغدير سرمايه گذاري غدير تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۲۰:۵۰:۴۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۲۰:۵۰:۴۸
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توليد برق خوزستان مپنا) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۶:۱۲:۴۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۶:۱۲:۴۷
وغدير سرمايه گذاري غدير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۴:۱۵:۰۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۴:۱۵:۰۱
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۰۰:۲۰:۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۰۰:۲۰:۵۷
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۲۳:۵۴:۳۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۲۳:۵۴:۳۴
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۲۳:۱۷:۳۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۲۳:۱۷:۳۸
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۵:۲۸:۳۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۵:۲۸:۳۵
وغدير سرمايه گذاري غدير آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۰۹:۰۶:۴۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۰۹:۰۶:۴۰
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۴:۵۹:۳۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۴:۵۹:۳۸
صفحه 1 از 46 :یافته ها 907

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961205

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813