نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۸:۰۶:۳۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۸:۰۶:۳۴
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير) ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۹:۲۸:۱۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۹:۲۸:۱۵
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت برق انرژي پاينده جم) ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۵:۵۰:۱۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۵:۵۰:۱۵
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت غدير انرژي ارس) ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۰۸:۳۱:۴۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۰۸:۳۱:۴۸
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پيشرو توليد برق غدير) ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۵:۱۱:۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۵:۱۱:۲۴
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۵:۵۵:۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۵:۵۵:۴۶
وغدير سرمايه گذاري غدير پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۵:۱۲:۰۲ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۵:۱۲:۰۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۵:۱۰:۲۱ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۵:۱۰:۲۱
وغدير سرمايه گذاري غدير مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۵:۰۹:۱۴ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۵:۰۹:۱۴
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير) ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۵:۰۷:۲۵ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۵:۰۷:۲۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (شرکت صنعتي وبازرگاني غدير) ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۶:۰۲ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۶:۰۲
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۶:۰۵:۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۶:۰۵:۰۸
وغدير سرمايه گذاري غدير خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به ۳۰/۰۹/۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۵:۰۲:۴۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۵:۰۲:۴۶
وغدير سرمايه گذاري غدير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۴:۱۸:۲۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۴:۱۸:۲۶
وغدير سرمايه گذاري غدير تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۸:۵۳:۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۸:۵۳:۰۲
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير) ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۷:۱۴:۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۷:۱۴:۵۰
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا) ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۰:۵۴:۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۰:۵۴:۲۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا) ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۲۰:۱۴:۳۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۲۰:۱۴:۳۶
وغدير سرمايه گذاري غدير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۳:۲۸:۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۳:۲۸:۰۱
وغدير سرمايه گذاري غدير آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۰۹:۵۷:۳۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۰۹:۵۷:۳۵
صفحه 1 از 38 :یافته ها 753

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813