نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۶:۳۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۶:۳۹:۲۳
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۲:۲۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۲:۲۶:۳۰
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۷:۲۳:۴۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۷:۲۳:۴۷
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۰۹:۰۸:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۰۹:۰۸:۳۹
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۷:۳۸:۴۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۷:۳۸:۴۸
ودي بيمه دي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی)(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۸:۲۶:۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۸:۲۶:۰۳
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۸:۲۲:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۸:۲۲:۴۳
ودي بيمه دي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۶:۱۵:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۶:۱۵:۰۴
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۰۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۰۵:۰۳
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۷:۳۹:۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۷:۳۹:۵۴
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۰:۰۲:۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۰:۰۲:۲۶
ودي بيمه دي تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۸:۳۸:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۸:۳۸:۳۳
ودي بيمه دي توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۰۷:۵۶:۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۰۷:۵۶:۳۲
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۵:۴۱:۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۵:۴۱:۲۶
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳:۲۱:۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳:۲۱:۱۹
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۰۹:۵۹:۴۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۰۹:۵۹:۴۷
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۳:۳۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۳:۳۵
ودي بيمه دي تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۱:۵۳:۵۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۱:۵۳:۵۵
ودي بيمه دي تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۶:۳۷:۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۶:۳۷:۰۴
ودي بيمه دي اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ف ب-۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۶:۲۲:۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۶:۲۲:۰۲
صفحه 1 از 13 :یافته ها 247

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720