نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۲۱:۲۵:۴۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۲۱:۲۵:۴۵
ودي بيمه دي توضيحات تکميلي در خصوص پيش بيني عملکرد سال مالي ۱۳۹۶ با توجه به گزارش فعاليت ماهانه آذر ماه (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۱:۱۹:۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۱:۵۴:۴۶
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳:۳۰:۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳:۳۰:۰۹
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري دستاورد دي) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳:۵۸:۱۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳:۵۸:۱۶
ودي بيمه دي مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۰:۳۸:۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۰:۳۸:۱۳
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۵:۲۹:۰۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۵:۲۹:۰۲
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۸:۵۴:۴۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۸:۵۴:۴۳
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۱:۲۵:۲۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۱:۲۵:۲۴
ودي بيمه دي توضيحات تکميلي عملکرد واقعي ۶ ماهه سال ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۲۰:۴۰:۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۲۰:۴۰:۱۱
ودي بيمه دي توضيحات تکميلي پيش بيني عملکرد سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۲۰:۳۲:۳۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۲۰:۳۲:۳۲
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳:۰۷:۵۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳:۰۷:۵۷
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۵:۵۳:۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۵:۵۳:۱۵
ودي بيمه دي پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ۱۵:۴۴:۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ۱۵:۴۴:۱۰
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۲:۲۱:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۲:۲۱:۲۹
ودي بيمه دي مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۱۶:۲۰:۴۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۱۶:۲۰:۴۱
ودي بيمه دي مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۱۵:۵۲:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۱۵:۵۲:۳۰
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۶:۳۵:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۶:۳۵:۰۰
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۴:۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۴:۴۵
ودي بيمه دي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري دستاورد دي)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۰۸:۲۹:۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۰۸:۲۹:۱۰
ودي بيمه دي پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۴:۰۶:۱۳ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۴:۰۶:۱۳
صفحه 1 از 10 :یافته ها 193

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961024

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813