نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ودي بيمه دي توضيحاتي درخصوص عملکرد ماهانه سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۸:۵۱:۳۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۸:۵۱:۳۴
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۰:۳۱:۰۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۰:۳۱:۰۶
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۳:۵۵:۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۳:۵۵:۲۷
ودي بيمه دي توضيحات تکميلي عملکرد واقعي ۹ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۳:۱۹:۴۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۳:۲۷:۵۵
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۲:۳۵:۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۲:۳۵:۴۱
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۱:۵۲:۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۱:۵۲:۳۱
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۰:۵۲:۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۰:۵۲:۵۰
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۰:۵۱:۳۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۰:۵۱:۳۷
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۶:۰۵:۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۶:۰۵:۱۳
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۷:۳۰:۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۷:۳۰:۰۵
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۶:۴۰:۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۶:۴۰:۲۰
ودي بيمه دي ادامه تعلیق نمادمعاملاتی ناشر به استناد ماده۱۹مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۰:۱۶:۵۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۰:۱۶:۵۱
ودي بيمه دي درخواست ارایه مهلت جهت رعایت ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۲:۰۱:۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۰:۱۳:۰۷
ودي بيمه دي ادامه تعلیق نمادمعاملاتی ناشر به استناد ماده۱۹مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۴:۵۵:۴۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۴:۵۵:۴۰
ودي بيمه دي درخواست ارایه مهلت جهت رعایت ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۷:۲۰:۴۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۷:۳۴:۱۶
ودي بيمه دي تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۹:۳۳:۳۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۹:۳۳:۳۹
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۲۱:۲۵:۴۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۲۱:۲۵:۴۵
ودي بيمه دي توضيحات تکميلي در خصوص پيش بيني عملکرد سال مالي ۱۳۹۶ با توجه به گزارش فعاليت ماهانه آذر ماه (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۱:۱۹:۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۱:۵۴:۴۶
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳:۳۰:۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳:۳۰:۰۹
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري دستاورد دي) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳:۵۸:۱۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳:۵۸:۱۶
صفحه 1 از 11 :یافته ها 209

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961205

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813