نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ودي بيمه دي گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۴:۰۱:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۴:۰۱:۵۹
ودي بيمه دي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳:۵۷:۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳:۵۷:۰۸
ودي بيمه دي معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۸:۱۹:۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۸:۱۹:۲۶
ودي بيمه دي گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۰:۴۰:۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۰:۴۰:۴۷
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۹:۵۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۹:۵۵:۳۰
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۸:۵۶:۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۸:۵۶:۴۴
ودي بيمه دي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري دستاورد دي) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۵:۵۹:۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۵:۵۹:۵۲
ودي بيمه دي آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۰:۳۶:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۰:۳۶:۱۲
ودي بيمه دي آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۰:۲۷:۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۰:۲۷:۵۱
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴:۳۳:۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴:۳۳:۵۰
ودي بيمه دي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۵:۲۴:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۵:۲۴:۴۹
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۸:۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۸:۱۸:۰۰
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۱:۲۹:۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۱:۲۹:۴۲
ودي بيمه دي توضيحاتي درخصوص عملکرد ماهانه سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۸:۵۱:۳۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۸:۵۱:۳۴
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۰:۳۱:۰۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۰:۳۱:۰۶
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۳:۵۵:۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۳:۵۵:۲۷
ودي بيمه دي توضيحات تکميلي عملکرد واقعي ۹ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۳:۱۹:۴۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۳:۲۷:۵۵
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۲:۳۵:۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۲:۳۵:۴۱
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۱:۵۲:۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۱:۵۲:۳۱
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۰:۵۲:۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۰:۵۲:۵۰
صفحه 1 از 12 :یافته ها 222

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720