نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ودي بيمه دي تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۸:۳۸:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۸:۳۸:۳۳
ودي بيمه دي توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۰۷:۵۶:۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۰۷:۵۶:۳۲
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۵:۴۱:۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۵:۴۱:۲۶
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳:۲۱:۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳:۲۱:۱۹
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۰۹:۵۹:۴۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۰۹:۵۹:۴۷
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۳:۳۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۳:۳۵
ودي بيمه دي تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۱:۵۳:۵۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۱:۵۳:۵۵
ودي بيمه دي تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۶:۳۷:۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۶:۳۷:۰۴
ودي بيمه دي اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ف ب-۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۶:۲۲:۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۶:۲۲:۰۲
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۹:۴۸:۵۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۹:۴۸:۵۷
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۷:۱۵:۴۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۷:۱۵:۴۹
ودي بيمه دي خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۲:۰۷:۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۲:۰۷:۲۹
ودي بيمه دي خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۴۰:۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۴۰:۰۱
ودي بيمه دي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري دستاورد دي)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۷:۵۹:۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۷:۵۹:۰۴
ودي بيمه دي گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۴:۰۱:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۴:۰۱:۵۹
ودي بيمه دي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳:۵۷:۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳:۵۷:۰۸
ودي بيمه دي معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۸:۱۹:۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۸:۱۹:۲۶
ودي بيمه دي گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۰:۴۰:۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۰:۴۰:۴۷
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۹:۵۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۹:۵۵:۳۰
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۸:۵۶:۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۸:۵۶:۴۴
صفحه 1 از 12 :یافته ها 236

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720