نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳:۳۳:۵۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳:۳۳:۵۵
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۰۸:۴۹:۰۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۰۸:۴۹:۰۶
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۱:۲۸:۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۱:۲۸:۱۱
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۵:۲۱:۳۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۵:۲۱:۳۸
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰۸:۴۷:۵۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰۸:۴۷:۵۶
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۰۹:۱۰:۲۶ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۰۹:۱۰:۲۶
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۰۹:۲۶:۵۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۰۹:۲۶:۵۰
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۰:۲۳:۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۰:۲۳:۰۴
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۰:۵۰:۴۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۰:۵۰:۴۸
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۶:۵۲:۰۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۶:۵۲:۰۷
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۴:۴۴:۲۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۴:۴۴:۲۶
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۱:۰۴:۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۱:۰۴:۰۱
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۰:۱۰:۴۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۰:۱۰:۴۲
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ ۰۹:۳۲:۵۸ ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ ۰۹:۳۲:۵۸
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ ۰۹:۰۹:۵۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ ۰۹:۰۹:۵۵
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ۱۲:۲۷:۵۵ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ۱۲:۲۷:۵۵
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۳:۲۷:۳۶ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۳:۲۷:۳۶
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۰۸:۴۹:۰۹ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۰۸:۴۹:۰۹
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ۰۸:۳۰:۰۶ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ۰۸:۳۰:۰۶
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ ۱۲:۱۰:۲۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ ۱۲:۱۰:۲۵
صفحه 1 از 3 :یافته ها 43

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813