نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
وايران ليزينگ ايرانيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۸:۰۷:۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۸:۰۷:۲۹
وايران ليزينگ ايرانيان خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۶:۱۷:۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۶:۱۷:۲۶
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۰۵:۳۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۰۵:۳۶
وايران ليزينگ ايرانيان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۵:۲۴:۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۵:۲۴:۲۵
وايران ليزينگ ايرانيان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۴:۱۷:۳۷ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۴:۱۷:۳۷
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۰:۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۱:۴۰:۰۷
وايران ليزينگ ايرانيان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۰:۱۲:۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۰:۱۲:۴۳
وايران ليزينگ ايرانيان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۶:۴۶:۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۶:۴۶:۲۳
وايران ليزينگ ايرانيان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۰۹:۵۳:۴۹ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۰۹:۵۳:۴۹
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۰۹:۲۵:۵۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۰۹:۲۵:۵۱
وايران ليزينگ ايرانيان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۰۹:۱۵:۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۰۹:۱۵:۴۲
وايران ليزينگ ايرانيان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۲۱:۵۷:۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۲۱:۵۷:۲۸
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۱:۱۷:۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۱:۱۷:۴۳
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۶:۳۴:۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۶:۳۴:۵۲
وايران ليزينگ ايرانيان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۴:۲۹:۳۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۴:۲۹:۳۹
وايران ليزينگ ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳:۰۴:۲۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳:۰۴:۲۵
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۱:۳۵:۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۱:۳۵:۱۴
وايران ليزينگ ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۵:۵۸:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۵:۵۸:۰۰
وايران ليزينگ ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۵۷:۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۵۷:۱۸
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۲:۰۰:۲۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۲:۰۰:۲۳
صفحه 1 از 11 :یافته ها 205

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720