نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰۰:۳۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰۰:۳۵:۰۳
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۲۹:۵۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۲۹:۵۵
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۲۱:۴۸:۴۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۲۱:۴۸:۴۸
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۳۶:۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۳۶:۳۴
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۲۳:۵۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۲۳:۵۲:۳۰
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۲۰:۲۷:۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۲۰:۲۷:۲۸
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۲۲:۰۵:۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۲۲:۰۵:۱۹
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۰:۳۳:۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۰:۳۳:۱۲
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۰۹:۲۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۰۹:۲۴
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۵۶:۳۵ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۵۶:۳۵
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۲:۱۹:۵۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۲:۱۹:۵۱
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۱۰:۳۹:۳۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۱۰:۳۹:۳۳
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۷:۲۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۷:۲۸:۳۰
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۷:۲۷:۳۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۷:۲۷:۳۵
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۶:۰۱:۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۶:۰۱:۱۹
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۹:۵۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۹:۵۱
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۹:۱۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۹:۱۴
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۸:۳۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۸:۳۷
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۷:۰۰
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۵:۳۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۵:۳۸
صفحه 1 از 2 :یافته ها 21

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720