نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۲:۱۹:۵۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۲:۱۹:۵۱
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۱۰:۳۹:۳۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۱۰:۳۹:۳۳
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۷:۲۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۷:۲۸:۳۰
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۷:۲۷:۳۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۷:۲۷:۳۵
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۶:۰۱:۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۶:۰۱:۱۹
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۹:۵۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۹:۵۱
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۹:۱۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۹:۱۴
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۸:۳۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۸:۳۷
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۷:۰۰
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۵:۳۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۵:۳۸
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۷:۵۸:۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۷:۵۸:۲۰
:یافته ها 11

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813