نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده ن-۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۵:۱۵:۳۵ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۵:۱۵:۳۵
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه آگهي ثبت مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ شرکت توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (سهامي عام) در روزنامه رسمي (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۴۶:۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۸:۳۴:۲۵
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۵۴:۵۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۵۴:۵۸
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۵:۵۱:۳۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۵:۵۱:۳۸
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۸:۳۲:۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۸:۳۲:۰۲
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۰۹:۱۷:۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۰۹:۱۷:۰۷
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳:۲۸:۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳:۲۸:۱۸
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳:۰۷:۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳:۰۷:۰۴
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳:۰۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳:۰۱:۴۳
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۵:۰۰:۴۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۶:۳۰:۳۶
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۷:۵۶:۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۷:۵۶:۱۳
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۶:۴۵:۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۶:۴۵:۱۵
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۰:۲۰:۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۰:۲۰:۰۵
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۰:۱۴:۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۰:۱۴:۰۲
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۰:۰۸:۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۰:۰۸:۰۶
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۰۹:۵۹:۵۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۰۹:۵۹:۵۱
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۰:۵۵:۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۰:۵۵:۱۶
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۰:۱۶:۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۰:۱۶:۴۳
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۵:۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۵:۲۹
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳:۵۰:۴۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳:۵۰:۴۳
صفحه 1 از 23 :یافته ها 446

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720