نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۶:۴۷:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۶:۴۷:۰۲
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۲:۰۹:۵۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۲:۰۹:۵۶
سهرمز سيمان هرمزگان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۰۸:۴۲:۰۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۰۸:۴۲:۰۵
سهرمز سيمان هرمزگان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۶:۱۸:۵۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۶:۱۸:۵۳
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۷:۰۰:۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۷:۰۰:۱۳
سهرمز سيمان هرمزگان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۴۶:۱۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۴۶:۱۹
سهرمز سيمان هرمزگان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۲۹:۲۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۲۹:۲۸
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۳:۰۲:۵۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۳:۰۲:۵۵
سهرمز سيمان هرمزگان اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسي شده) (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۸:۵۳:۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۸:۵۳:۱۷
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۰۸:۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۰۸:۰۳
سهرمز سيمان هرمزگان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۹:۴۸:۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۹:۴۸:۱۶
سهرمز سيمان هرمزگان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۵۷:۵۴ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۵۷:۵۴
سهرمز سيمان هرمزگان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۵:۳۲ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۵:۳۲
سهرمز سيمان هرمزگان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳:۱۳:۴۱ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳:۱۳:۴۱
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۰۹:۵۸:۴۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۰۹:۵۸:۴۰
سهرمز سيمان هرمزگان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۲۴:۲۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۲۴:۲۷
سهرمز سيمان هرمزگان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۰:۱۴:۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۰:۱۴:۲۴
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۸:۰۰:۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۸:۰۰:۱۹
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۲۱:۴۳:۳۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۲۱:۴۳:۳۹
سهرمز سيمان هرمزگان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۲:۴۱:۰۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۲:۴۱:۰۷
صفحه 1 از 12 :یافته ها 240

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961024

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813