نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۴:۱۵:۴۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۴:۱۵:۴۸
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳:۴۳:۰۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳:۴۳:۰۳
سهرمز سيمان هرمزگان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۱:۰۳:۵۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۱:۰۳:۵۱
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۰:۰۶:۴۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۰:۰۶:۴۶
سهرمز سيمان هرمزگان عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام ب-۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۹:۳۳:۵۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۹:۳۳:۵۴
سهرمز سيمان هرمزگان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۰۹:۳۹:۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۰۹:۳۹:۰۷
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۵:۴۵:۰۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۵:۴۵:۰۴
سهرمز سيمان هرمزگان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۴:۳۱:۴۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۴:۳۱:۴۷
سهرمز سيمان هرمزگان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۷:۰۷:۳۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۷:۰۷:۳۴
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۶:۳۴:۴۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۶:۳۴:۴۵
سهرمز سيمان هرمزگان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۴:۴۴:۴۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۴:۴۴:۴۱
سهرمز سيمان هرمزگان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۰:۰۸:۰۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۰:۰۸:۰۴
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۶:۴۷:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۶:۴۷:۰۲
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۲:۰۹:۵۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۲:۰۹:۵۶
سهرمز سيمان هرمزگان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۰۸:۴۲:۰۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۰۸:۴۲:۰۵
سهرمز سيمان هرمزگان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۶:۱۸:۵۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۶:۱۸:۵۳
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۷:۰۰:۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۷:۰۰:۱۳
سهرمز سيمان هرمزگان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۴۶:۱۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۴۶:۱۹
سهرمز سيمان هرمزگان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۲۹:۲۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۲۹:۲۸
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۳:۰۲:۵۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۳:۰۲:۵۵
صفحه 1 از 13 :یافته ها 252

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720