نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سهرمز سيمان هرمزگان اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسي شده) (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۸:۵۳:۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۸:۵۳:۱۷
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۰۸:۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۰۸:۰۳
سهرمز سيمان هرمزگان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۹:۴۸:۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۹:۴۸:۱۶
سهرمز سيمان هرمزگان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۵۷:۵۴ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۵۷:۵۴
سهرمز سيمان هرمزگان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۵:۳۲ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۵:۳۲
سهرمز سيمان هرمزگان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳:۱۳:۴۱ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳:۱۳:۴۱
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۰۹:۵۸:۴۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۰۹:۵۸:۴۰
سهرمز سيمان هرمزگان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۲۴:۲۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۲۴:۲۷
سهرمز سيمان هرمزگان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۰:۱۴:۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۰:۱۴:۲۴
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۸:۰۰:۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۸:۰۰:۱۹
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۲۱:۴۳:۳۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۲۱:۴۳:۳۹
سهرمز سيمان هرمزگان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۲:۴۱:۰۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۲:۴۱:۰۷
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۵:۳۳:۲۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۵:۳۳:۲۹
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۱۶:۱۴ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۱۶:۱۴
سهرمز سيمان هرمزگان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۷:۲۴:۵۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۷:۲۴:۵۱
سهرمز سيمان هرمزگان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۰:۰۱:۳۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۰:۰۱:۳۵
سهرمز سيمان هرمزگان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۸:۱۷:۲۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۸:۱۷:۲۳
سهرمز سيمان هرمزگان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۸:۲۶:۱۲ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۸:۲۶:۱۲
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۷:۵۶:۴۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۷:۵۶:۴۸
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۲۰:۳۶:۴۲ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۲۰:۳۶:۴۲
صفحه 1 از 12 :یافته ها 232

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813