نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۰۹:۵۸:۴۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۰۹:۵۸:۴۰
سهرمز سيمان هرمزگان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۲۴:۲۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۶:۲۴:۲۷
سهرمز سيمان هرمزگان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۰:۱۴:۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۰:۱۴:۲۴
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۸:۰۰:۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۸:۰۰:۱۹
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۲۱:۴۳:۳۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۲۱:۴۳:۳۹
سهرمز سيمان هرمزگان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۲:۴۱:۰۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۲:۴۱:۰۷
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۵:۳۳:۲۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۵:۳۳:۲۹
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۱۶:۱۴ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۱۶:۱۴
سهرمز سيمان هرمزگان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۷:۲۴:۵۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۷:۲۴:۵۱
سهرمز سيمان هرمزگان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۰:۰۱:۳۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۰:۰۱:۳۵
سهرمز سيمان هرمزگان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۸:۱۷:۲۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۸:۱۷:۲۳
سهرمز سيمان هرمزگان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۸:۲۶:۱۲ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۸:۲۶:۱۲
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۷:۵۶:۴۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۷:۵۶:۴۸
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۲۰:۳۶:۴۲ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۲۰:۳۶:۴۲
سهرمز سيمان هرمزگان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۲۰:۲۳:۰۹ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۲۰:۲۳:۰۹
سهرمز سيمان هرمزگان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۵:۰۴:۲۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۵:۰۴:۲۵
سهرمز سيمان هرمزگان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۴:۲۰:۴۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۴:۲۰:۴۰
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۵:۳۱:۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۵:۳۱:۱۹
سهرمز سيمان هرمزگان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۳:۳۹:۳۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۳:۳۹:۳۴
سهرمز سيمان هرمزگان شفاف سازي در خصوص پروژه آسياب سيمان (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۰۹:۰۶:۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۰۹:۲۳:۱۰
صفحه 1 از 12 :یافته ها 226

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813