نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سمتاز سيمان ممتازان کرمان آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۶:۰۸:۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۸:۵۷:۲۰
سمتاز سيمان ممتازان کرمان آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۶:۱۱:۲۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۶:۱۱:۲۶
سمتاز سيمان ممتازان کرمان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۳۱:۳۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۳۱:۳۴
سمتاز سيمان ممتازان کرمان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱:۵۸:۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱:۵۸:۲۲
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۲:۵۸:۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۲:۵۸:۴۴
سمتاز سيمان ممتازان کرمان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۲۰:۲۹:۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۲۰:۲۹:۳۶
سمتاز سيمان ممتازان کرمان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۲۰:۲۸:۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۲۰:۲۸:۲۴
سمتاز سيمان ممتازان کرمان مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۲۰:۴۹:۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۷:۵۰:۳۴
سمتاز سيمان ممتازان کرمان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۹:۲۲:۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۹:۲۲:۳۲
سمتاز سيمان ممتازان کرمان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۹:۱۳:۰۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۹:۱۳:۰۱
سمتاز سيمان ممتازان کرمان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۴:۵۴:۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۴:۵۴:۲۲
سمتاز سيمان ممتازان کرمان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۷:۱۷:۰۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۷:۱۷:۰۳
سمتاز سيمان ممتازان کرمان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۴:۱۳:۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۴:۱۳:۰۹
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۷:۵۲:۰۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۷:۵۲:۰۶
سمتاز سيمان ممتازان کرمان پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۵:۰۷:۱۵ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۵:۰۷:۱۵
سمتاز سيمان ممتازان کرمان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۲:۴۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۲:۴۷:۰۰
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۴:۴۶:۵۹ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۴:۴۶:۵۹
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۱۸:۱۸ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۱۸:۱۸
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۲:۲۸:۳۲ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۲:۲۸:۳۲
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۲
صفحه 1 از 5 :یافته ها 83

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720