نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۲:۲۸:۳۲ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۲:۲۸:۳۲
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۲
سمتاز سيمان ممتازان کرمان آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۱:۴۵:۰۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۹:۵۰:۰۱
سمتاز سيمان ممتازان کرمان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۳:۳۴:۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۳:۳۴:۲۷
سمتاز سيمان ممتازان کرمان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۰۸:۱۸:۳۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۰۸:۱۸:۳۴
سمتاز سيمان ممتازان کرمان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۹:۰۸:۳۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۹:۰۸:۳۵
سمتاز سيمان ممتازان کرمان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۲۱:۵۲:۴۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۲۱:۵۲:۴۵
سمتاز سيمان ممتازان کرمان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۳:۰۹:۳۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۳:۰۹:۳۶
سمتاز سيمان ممتازان کرمان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۱۲:۳۶:۳۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۱۲:۳۶:۳۳
سمتاز سيمان ممتازان کرمان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۲:۳۶:۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۲:۳۶:۰۶
سمتاز سيمان ممتازان کرمان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۶:۰۵:۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۶:۰۵:۴۶
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۶:۲۲:۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۶:۲۲:۲۷
سمتاز سيمان ممتازان کرمان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۰۹:۰۶:۱۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۰۹:۰۶:۱۲
سمتاز سيمان ممتازان کرمان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ۱۴:۲۳:۱۴ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ۱۴:۲۳:۱۴
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۵:۲۰:۳۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۵:۲۰:۳۶
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۲:۱۶:۳۸ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۲:۱۶:۳۸
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۵:۱۶:۱۷ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۵:۱۶:۱۷
سمتاز سيمان ممتازان کرمان آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۱۰:۴۸:۰۳ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۱۹:۳۶:۵۴
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳:۱۳:۰۸ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳:۱۳:۰۸
سمتاز سيمان ممتازان کرمان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ۱۲:۴۹:۳۹ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ۱۲:۴۹:۳۹
صفحه 1 از 4 :یافته ها 65

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813