نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۴:۴۶:۵۹ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۴:۴۶:۵۹
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۱۸:۱۸ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۱۸:۱۸
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۲:۲۸:۳۲ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۲:۲۸:۳۲
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۲
سمتاز سيمان ممتازان کرمان آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۱:۴۵:۰۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۹:۵۰:۰۱
سمتاز سيمان ممتازان کرمان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۳:۳۴:۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۳:۳۴:۲۷
سمتاز سيمان ممتازان کرمان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۰۸:۱۸:۳۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۰۸:۱۸:۳۴
سمتاز سيمان ممتازان کرمان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۹:۰۸:۳۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۹:۰۸:۳۵
سمتاز سيمان ممتازان کرمان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۲۱:۵۲:۴۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۲۱:۵۲:۴۵
سمتاز سيمان ممتازان کرمان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۳:۰۹:۳۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۳:۰۹:۳۶
سمتاز سيمان ممتازان کرمان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۱۲:۳۶:۳۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۱۲:۳۶:۳۳
سمتاز سيمان ممتازان کرمان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۲:۳۶:۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۲:۳۶:۰۶
سمتاز سيمان ممتازان کرمان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۶:۰۵:۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۶:۰۵:۴۶
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۶:۲۲:۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۶:۲۲:۲۷
سمتاز سيمان ممتازان کرمان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۰۹:۰۶:۱۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۰۹:۰۶:۱۲
سمتاز سيمان ممتازان کرمان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ۱۴:۲۳:۱۴ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ۱۴:۲۳:۱۴
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۵:۲۰:۳۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۵:۲۰:۳۶
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۲:۱۶:۳۸ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۲:۱۶:۳۸
سمتاز سيمان ممتازان کرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۵:۱۶:۱۷ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۵:۱۶:۱۷
سمتاز سيمان ممتازان کرمان آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۱۰:۴۸:۰۳ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۱۹:۳۶:۵۴
صفحه 1 از 4 :یافته ها 67

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961205

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813