نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۱:۰۷:۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۶:۴۵:۴۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۲:۰۲:۵۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۲:۰۲:۵۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳:۱۸:۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳:۱۸:۱۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۱۳:۵۶:۵۸ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۱۳:۵۶:۵۸
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ارفع سازان کرمان) ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۶:۵۴:۰۳ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۶:۵۴:۰۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني مفرغ ساز) ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۲:۵۱:۵۱ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۲:۵۱:۵۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ريخته گري آلياژ کار کرمان) ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۲:۰۴:۲۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۲:۰۴:۲۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مجتمع فني مهندسي خدماتي همگامان مس) ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۱:۱۰:۱۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۱:۱۰:۱۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۰۸:۴۰:۴۴ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۰۸:۴۰:۴۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت حکيم مس) ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۰۸:۳۸:۱۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۰۸:۳۸:۱۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت حمل و نقل راهوار مس) ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۰۸:۳۶:۲۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۰۸:۳۶:۲۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت آلياژ کار) ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۱۳:۰۴:۲۴ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۱۳:۰۴:۲۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کاني فن آور امرتات) ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۱۲:۵۱:۱۴ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۱۲:۵۱:۱۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدماتي نوآوران مس تهران) ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۱۲:۳۸:۱۷ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۱۲:۳۸:۱۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت عمران گستران آذين کوير) ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۱۰:۰۰:۱۵ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۱۰:۰۰:۱۵
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري صنايع مس پيشگام افق کرمان) ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۱۶:۰۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۱۶:۰۳:۰۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه) ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۱۲:۳۲:۰۳ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۱۲:۳۲:۰۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نيرو صنعت چشمه) ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۱۲:۱۸:۱۹ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۱۲:۱۸:۱۹
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۰۸:۱۵:۱۴ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۰۸:۱۵:۱۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه روزنامه اطلاعيه توزيع گواهينامه سپرده سهام (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۱۰:۲۴:۲۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۰۸:۵۳:۵۳
صفحه 1 از 5 :یافته ها 84

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813