نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۱۸:۴۲:۲۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۱۸:۴۲:۲۸
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۲:۱۳:۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۲:۱۳:۲۵
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۱:۰۴:۰۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۱:۰۴:۰۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۰۸:۰۲:۳۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۰۸:۰۲:۳۹
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۴:۰۱:۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۴:۰۱:۲۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۸:۰۳:۴۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۸:۰۳:۴۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۰۸:۰۳:۰۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۰۸:۰۳:۰۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۰۸:۵۰:۰۷ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۰۸:۵۰:۰۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۰۹:۲۹:۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۰۹:۲۹:۰۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۰۷:۵۵:۵۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۰۷:۵۵:۵۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۷:۵۱:۴۳ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۷:۵۱:۴۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه توضيحات شرکت در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۲۰:۳۱:۴۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۲۰:۳۱:۴۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه توضيحات شرکت در خصوص صورت هاي مالي ۳ ماهه منتهي به ۳۱/۰۳/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۲:۲۵:۵۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۲:۲۵:۵۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۲۲:۲۷:۴۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۲۲:۲۷:۴۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۰:۰۴:۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۰:۰۴:۱۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۳:۰۹:۵۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۳:۰۹:۵۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۰۹:۲۶:۲۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۰۹:۲۶:۲۵
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۲۴:۰۲ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۲۴:۰۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۱۰:۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۱۰:۱۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۲:۲۵:۵۹ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۲:۲۵:۵۹
صفحه 1 از 7 :یافته ها 124

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813