نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۴:۲۳:۱۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۴:۲۳:۱۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۱:۱۶:۱۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۱:۱۶:۱۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه ادامه تعلیق نمادمعاملاتی ناشر به استناد ماده۱۹مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۱۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۷:۵۲:۴۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۷:۵۲:۴۹
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه درخواست ارایه مهلت جهت رعایت ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۱:۳۶:۰۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۷:۵۰:۵۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۱:۲۰:۰۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۱:۲۰:۰۹
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۷:۴۶:۵۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۷:۴۶:۵۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۳:۲۷:۲۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۳:۲۷:۲۵
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۳:۱۶:۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۳:۱۶:۱۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۹:۳۱:۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۹:۳۱:۲۸
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۸:۳۰:۴۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۸:۳۰:۴۸
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۸:۱۸:۴۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۶:۳۶:۳۹
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۵:۲۶:۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۵:۲۶:۵۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۵:۰۶:۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۵:۰۶:۰۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۰۷:۴۵:۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۰۷:۴۵:۵۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۰۷:۴۵:۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۰۷:۴۵:۳۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۲۰:۰۹:۵۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۲۰:۰۹:۵۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه توضيحات شرکت در مورد صورت ريز سود حاصل از فروش سرمايه گذاري (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۹:۱۸:۴۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۹:۱۸:۴۹
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰۹:۵۸:۴۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰۹:۵۸:۴۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰۹:۴۶:۳۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰۹:۴۶:۳۹
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۵:۴۱:۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۵:۴۱:۳۰
صفحه 1 از 8 :یافته ها 145

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961205

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813