نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
دروز روزدارو صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۷:۱۲:۴۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۷:۱۲:۴۱
دروز روزدارو صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۷:۰۳:۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۷:۰۳:۲۴
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۴:۵۴:۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۴:۵۴:۱۲
دروز روزدارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۱:۴۵:۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۱:۴۵:۲۹
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۵:۲۰:۵۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۵:۲۰:۵۹
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۲:۰۵:۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۲:۰۵:۵۰
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۲:۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۲:۱۱
دروز روزدارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۶:۱۴:۵۹ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۶:۱۴:۵۹
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۳:۲۰:۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۳:۲۰:۱۳
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۲۵:۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۲۵:۱۶
دروز روزدارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۴۵:۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۴۵:۲۷
دروز روزدارو پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۲۰:۳۳:۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۲۰:۳۳:۲۷
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۱:۵۸:۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۱:۵۸:۰۳
دروز روزدارو پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳:۲۹:۱۸ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳:۲۹:۱۸
دروز روزدارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۷:۳۲:۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۷:۳۲:۱۳
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۰:۴۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۰:۴۰:۳۰
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۸:۱۵:۰۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۸:۱۵:۰۳
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۷:۴۷:۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۷:۴۷:۳۱
دروز روزدارو معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۲:۳۴:۴۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۲:۳۴:۴۹
دروز روزدارو پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۲:۳۷:۴۴ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۲:۳۷:۴۴
صفحه 1 از 11 :یافته ها 216

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720