نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
دروز روزدارو مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۸:۱۷:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۸:۱۷:۵۹
دروز روزدارو گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳:۵۰:۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳:۵۰:۴۲
دروز روزدارو صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳:۴۲:۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳:۴۲:۲۸
دروز روزدارو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۰:۲۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۰:۲۹:۳۰
دروز روزدارو گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۶:۰۲:۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۶:۰۲:۳۴
دروز روزدارو شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۹:۰۹:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۹:۰۹:۵۹
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳:۵۷:۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳:۵۷:۱۹
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۰:۵۸:۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۰:۵۸:۲۶
دروز روزدارو معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۰:۱۶:۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۰:۱۶:۱۴
دروز روزدارو صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۷:۱۲:۴۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۷:۱۲:۴۱
دروز روزدارو صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۷:۰۳:۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۷:۰۳:۲۴
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۴:۵۴:۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۴:۵۴:۱۲
دروز روزدارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۱:۴۵:۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۱:۴۵:۲۹
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۵:۲۰:۵۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۵:۲۰:۵۹
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۲:۰۵:۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۲:۰۵:۵۰
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۲:۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۲:۱۱
دروز روزدارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۶:۱۴:۵۹ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۶:۱۴:۵۹
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۳:۲۰:۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۳:۲۰:۱۳
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۲۵:۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۲۵:۱۶
دروز روزدارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۴۵:۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۴۵:۲۷
صفحه 1 از 12 :یافته ها 225

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720