نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
دجابر داروسازي جابر ابن حيان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۶:۱۳:۵۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۶:۱۳:۵۶
دجابر داروسازي جابر ابن حيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۵:۳۱:۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۵:۳۱:۱۹
دجابر داروسازي جابر ابن حيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۹:۲۱:۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۹:۲۱:۳۱
دجابر داروسازي جابر ابن حيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳:۲۲:۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳:۲۲:۳۶
دجابر داروسازي جابر ابن حيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۶:۵۱:۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۶:۵۱:۱۱
دجابر داروسازي جابر ابن حيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۹:۰۵:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۹:۰۵:۴۳
دجابر داروسازي جابر ابن حيان اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۳۷:۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۳۷:۲۳
دجابر داروسازي جابر ابن حيان ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۵:۵۲:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۵:۵۲:۳۳
دجابر داروسازي جابر ابن حيان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۶:۵۰:۴۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۶:۵۰:۴۳
دجابر داروسازي جابر ابن حيان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۴:۵۶:۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۴:۵۶:۲۰
دجابر داروسازي جابر ابن حيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۷:۵۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۷:۵۵
دجابر داروسازي جابر ابن حيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۵:۰۵:۵۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۵:۰۵:۵۵
دجابر داروسازي جابر ابن حيان اطلاعیه توزیع اوراق سهام جدید پس از افزایش سرمایه (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۳۲:۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۳۲:۱۹
دجابر داروسازي جابر ابن حيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۶:۲۸:۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۶:۲۸:۲۹
دجابر داروسازي جابر ابن حيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۹:۵۳:۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۹:۵۳:۴۷
دجابر داروسازي جابر ابن حيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳:۳۱:۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳:۳۱:۲۱
دجابر داروسازي جابر ابن حيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳:۱۴:۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳:۱۴:۳۷
دجابر داروسازي جابر ابن حيان خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۰۹:۲۱:۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۰۹:۲۱:۳۱
دجابر داروسازي جابر ابن حيان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۲:۵۲:۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۲:۵۲:۱۸
دجابر داروسازي جابر ابن حيان خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۸:۰۳:۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۸:۰۳:۲۲
صفحه 1 از 14 :یافته ها 273

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720