نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۰۹:۵۴:۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۰۹:۵۴:۰۶
خرينگ رينگ سازي مشهد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۸:۲۸:۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۸:۲۸:۳۶
خرينگ رينگ سازي مشهد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۱:۰۵:۳۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۱:۰۵:۳۵
خرينگ رينگ سازي مشهد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۷:۲۵:۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۷:۲۵:۲۹
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۹:۴۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۹:۴۱:۴۵
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۴۷:۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۴۷:۰۲
خرينگ رينگ سازي مشهد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۴۰:۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۴۰:۲۲
خرينگ رينگ سازي مشهد آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۷:۲۷:۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۷:۲۷:۱۲
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۷:۲۵:۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۷:۲۵:۱۱
خرينگ رينگ سازي مشهد افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۵:۳۷:۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۵:۳۷:۲۸
خرينگ رينگ سازي مشهد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۰۰:۱۷:۴۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۰۰:۱۷:۴۲
خرينگ رينگ سازي مشهد اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۴:۳۸:۰۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۴:۳۸:۰۴
خرينگ رينگ سازي مشهد عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۴:۳۶:۳۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۴:۳۶:۳۴
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۴:۳۴:۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۴:۳۴:۱۹
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۴:۲۴:۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۴:۲۴:۵۳
خرينگ رينگ سازي مشهد شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۰:۰۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۰:۰۰:۳۳
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۰۹:۱۸:۳۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۰۹:۱۸:۳۴
خرينگ رينگ سازي مشهد افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير سهامدار عمده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۰:۲۲:۰۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۰:۲۲:۰۱
خرينگ رينگ سازي مشهد افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير سهامدار عمده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۹:۵۲:۳۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۹:۵۲:۳۳
خرينگ رينگ سازي مشهد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰۹:۳۴:۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰۹:۳۴:۵۶
صفحه 1 از 12 :یافته ها 224

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720