نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
خرينگ رينگ سازي مشهد اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۱۱:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۱۱:۴۰
خرينگ رينگ سازي مشهد شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۴:۵۹:۵۳ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۴:۵۹:۵۳
خرينگ رينگ سازي مشهد ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۰:۵۹:۰۲ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۰:۵۹:۰۲
خرينگ رينگ سازي مشهد شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۲۲:۲۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۲۲:۲۱
خرينگ رينگ سازي مشهد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۰۹:۱۹:۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۰۹:۱۹:۴۱
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۴:۳۵:۵۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۴:۳۵:۵۱
خرينگ رينگ سازي مشهد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۰:۲۲:۰۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۰:۲۲:۰۲
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۵:۱۸:۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۵:۱۸:۱۶
خرينگ رينگ سازي مشهد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۵:۳۱:۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۵:۳۱:۵۲
خرينگ رينگ سازي مشهد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۲۵:۰۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۲۵:۰۷
خرينگ رينگ سازي مشهد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۰:۳۰:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۰:۳۰:۵۴
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۰۹:۵۴:۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۰۹:۵۴:۰۶
خرينگ رينگ سازي مشهد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۸:۲۸:۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۸:۲۸:۳۶
خرينگ رينگ سازي مشهد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۱:۰۵:۳۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۱:۰۵:۳۵
خرينگ رينگ سازي مشهد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۷:۲۵:۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۷:۲۵:۲۹
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۹:۴۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۹:۴۱:۴۵
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۴۷:۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۴۷:۰۲
خرينگ رينگ سازي مشهد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۴۰:۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۴۰:۲۲
خرينگ رينگ سازي مشهد آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۷:۲۷:۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۷:۲۷:۱۲
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۷:۲۵:۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۷:۲۵:۱۱
صفحه 1 از 12 :یافته ها 235

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720