نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳:۵۶:۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳:۵۶:۵۶
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۱:۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۱:۰۹:۳۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۵:۴۶:۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۵:۴۶:۲۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۳:۵۴:۴۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۳:۵۴:۴۶
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۲:۵۷:۴۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۲:۵۷:۴۱
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۲:۰۵:۳۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۲:۰۵:۳۳
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۲:۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۲:۲۳:۳۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۹:۴۰:۴۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۹:۴۰:۴۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۳:۱۱:۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۳:۱۱:۱۴
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۲:۴۳:۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۲:۴۳:۴۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۲۰:۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۲۰:۵۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۲:۵۰:۰۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۰۸:۴۴:۲۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۲:۵۶:۴۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۲:۵۶:۴۴
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۲:۵۵:۴۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۲:۵۵:۴۲
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۹:۲۷:۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۹:۲۷:۴۱
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۲:۰۴:۵۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۲:۰۴:۵۱
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۲:۰۳:۳۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۲:۰۳:۳۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۳۳:۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۳۳:۳۱
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۶:۳۸:۳۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۶:۳۸:۳۳
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۶:۱۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۶:۱۱:۳۰
صفحه 1 از 10 :یافته ها 193

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720