نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۳:۱۱:۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۳:۱۱:۱۴
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۲:۴۳:۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۲:۴۳:۴۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۲۰:۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۲۰:۵۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۲:۵۰:۰۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۰۸:۴۴:۲۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۲:۵۶:۴۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۲:۵۶:۴۴
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۲:۵۵:۴۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۲:۵۵:۴۲
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۹:۲۷:۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۹:۲۷:۴۱
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۲:۰۴:۵۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۲:۰۴:۵۱
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۲:۰۳:۳۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۲:۰۳:۳۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۳۳:۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۳۳:۳۱
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۶:۳۸:۳۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۶:۳۸:۳۳
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۶:۱۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۶:۱۱:۳۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۲۷:۳۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۲۷:۳۲
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۲۵:۵۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۲۵:۵۳
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳:۲۷:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳:۲۷:۳۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۴:۲۲:۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۴:۲۲:۱۶
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۱:۳۳:۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۱:۳۳:۱۹
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۰۸:۴۷:۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۰۸:۴۷:۲۵
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۵:۴۵:۵۷ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۵:۴۵:۵۷
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق دلايل تغييرات پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۳۱/۶/۱۳۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۵:۳۴:۴۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۰:۲۲:۳۹
صفحه 1 از 10 :یافته ها 185

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813