نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۲۷:۳۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۲۷:۳۲
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۲۵:۵۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۲۵:۵۳
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳:۲۷:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳:۲۷:۳۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۴:۲۲:۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۴:۲۲:۱۶
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۱:۳۳:۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۱:۳۳:۱۹
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۰۸:۴۷:۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۰۸:۴۷:۲۵
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۵:۴۵:۵۷ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۵:۴۵:۵۷
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق دلايل تغييرات پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۳۱/۶/۱۳۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۵:۳۴:۴۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۰:۲۲:۳۹
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۵:۲۵:۴۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۵:۲۵:۴۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۵:۰۷:۴۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۵:۰۷:۴۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳:۳۷:۳۴ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳:۳۷:۳۴
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۲:۳۹:۴۸ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۲:۳۹:۴۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۲:۳۵:۴۳ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۲:۳۵:۴۳
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۵:۳۴:۴۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۵:۳۴:۴۹
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۰:۲۹:۳۹ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۰:۲۹:۳۹
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۰:۲۷:۴۸ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۰:۲۷:۴۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۲:۱۱:۳۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۲:۱۱:۳۵
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق توضيحات درباره پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي ۱۳۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۱۲:۰۸:۵۶ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۲۰:۲۱:۱۶
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۱۱:۳۵:۵۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۱۱:۳۵:۵۴
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۵:۲۳:۴۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۵:۲۳:۴۲
صفحه 1 از 9 :یافته ها 173

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813