نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۵:۲۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۵:۲۵:۰۳
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۲:۵۳:۴۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۲:۵۳:۴۶
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۱:۵۹:۴۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۱:۵۹:۴۴
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۱۰:۵۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۱۰:۵۹
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۷:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۷:۰۴
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام ب-۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۲:۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۲:۲۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۱:۰۴:۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۱:۰۴:۳۱
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۱:۳۶:۴۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۱:۳۶:۴۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳:۳۹:۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳:۳۹:۴۶
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳:۵۶:۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳:۵۶:۵۶
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۱:۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۱:۰۹:۳۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۵:۴۶:۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۵:۴۶:۲۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۳:۵۴:۴۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۳:۵۴:۴۶
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۲:۵۷:۴۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۲:۵۷:۴۱
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۲:۰۵:۳۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۲:۰۵:۳۳
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۲:۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۲:۲۳:۳۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۹:۴۰:۴۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۹:۴۰:۴۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۳:۱۱:۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۳:۱۱:۱۴
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۲:۴۳:۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۲:۴۳:۴۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۲۰:۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۲۰:۵۰
صفحه 1 از 11 :یافته ها 202

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720