نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
بورس بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۳:۵۱:۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۳:۵۱:۰۹
بورس بورس اوراق بهادار تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۳:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۳:۳۶
بورس بورس اوراق بهادار تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۰۸:۵۸:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۰۸:۵۸:۳۳
بورس بورس اوراق بهادار تهران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۱۷:۳۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۱۷:۳۵
بورس بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۴۱:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۴۱:۱۵
بورس بورس اوراق بهادار تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۵:۴۴:۵۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۵:۴۴:۵۸
بورس بورس اوراق بهادار تهران ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۲:۴۱:۳۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۲:۴۱:۳۴
بورس بورس اوراق بهادار تهران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۵۲:۴۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۵۲:۴۸
بورس بورس اوراق بهادار تهران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۹:۴۶:۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۹:۴۶:۱۶
بورس بورس اوراق بهادار تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۵:۳۷:۴۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۵:۳۷:۴۲
بورس بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۱:۳۹:۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۱:۳۹:۱۳
بورس بورس اوراق بهادار تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۶:۱۵:۲۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۶:۱۵:۲۵
بورس بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۰:۳۵:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۰:۳۵:۵۴
بورس بورس اوراق بهادار تهران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۴:۲۰:۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۴:۲۰:۳۵
بورس بورس اوراق بهادار تهران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳:۴۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳:۴۶:۴۰
بورس بورس اوراق بهادار تهران گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۱۷:۰۰:۵۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۱۷:۰۰:۵۸
بورس بورس اوراق بهادار تهران مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۱۶:۴۸:۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۱۶:۴۸:۴۱
بورس بورس اوراق بهادار تهران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۱۴:۲۵:۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۱۴:۲۵:۲۱
بورس بورس اوراق بهادار تهران گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۰۲:۴۴:۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۰۲:۴۴:۳۵
بورس بورس اوراق بهادار تهران آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۶:۲۸:۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۶:۲۸:۴۲
صفحه 1 از 12 :یافته ها 239

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720