نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۶:۰۷:۰۷ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۶:۰۷:۰۷
افرا افرانت اطلاعيه پرداخت وجه حق تقدم هاي استفاده نشده ناشي از افزايش سرمايه (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۸:۴۰:۰۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۸:۴۰:۰۴
افرا افرانت نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۰:۲۴:۰۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۰:۲۴:۰۳
افرا افرانت صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۶:۳۳:۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۶:۳۳:۳۱
افرا افرانت اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۰:۲۴:۴۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۰:۲۴:۴۳
افرا افرانت مکاتبه شرکت در خصوص دلايل تغيير جزئيات عملکرد واقعي سال مالي ۱۳۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۹:۱۵:۱۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۹:۱۵:۱۷
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۴:۱۲:۴۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۴:۱۲:۴۴
افرا افرانت صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۵:۲۱:۴۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۵:۲۱:۴۰
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۷:۲۴:۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۷:۲۴:۲۶
افرا افرانت اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۸:۵۳:۱۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۸:۵۳:۱۱
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۶:۱۲:۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۶:۱۲:۰۵
افرا افرانت اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۷:۱۱:۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۷:۱۱:۰۱
افرا افرانت مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۰:۰۴:۲۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۰:۰۴:۲۴
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۰:۴۱:۱۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۰:۴۱:۱۹
افرا افرانت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۵:۱۷:۴۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۵:۱۷:۴۲
افرا افرانت آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۱:۵۸:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۱:۵۸:۰۰
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۶:۳۸:۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۶:۳۸:۲۰
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۶:۵۶:۴۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۶:۵۶:۴۷
افرا افرانت مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۱:۲۲:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۱:۲۲:۳۰
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵:۲۶:۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵:۲۶:۰۱
صفحه 1 از 8 :یافته ها 152

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813