نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۸:۳۳:۵۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۸:۳۳:۵۶
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۴:۲۸:۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۴:۲۸:۱۹
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۶:۴۷:۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۶:۴۷:۱۹
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۰۹:۴۲:۴۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۰۹:۴۲:۴۹
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۲۵:۵۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۲۵:۵۵
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۱:۵۸:۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۱:۵۸:۰۷
افرا افرانت توضيحات شرکت در خصوص فروش ساختمان (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۱۱:۳۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۱۱:۳۶
افرا افرانت توضيحات شرکت در خصوص عدم نياز به تعديل پيش بيني سود سال مالي ۹۶ با توجه به مدل غيرحجمي تعرفه سرويس هاي اينترنت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۰۷:۳۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۰۷:۳۴
افرا افرانت مکاتبه شرکت در خصوص برنامه فروش دارايي ثابت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۱:۱۱:۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۱:۱۱:۲۱
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۶:۱۰:۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۶:۱۰:۱۱
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۹:۴۶ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۹:۴۶
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۲:۱۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۲:۱۶:۳۰
افرا افرانت آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۰۹:۲۰:۵۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۰۹:۲۰:۵۲
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۰:۳۱:۰۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۰:۳۱:۰۲
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۳:۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۳:۲۲
افرا افرانت آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به ۹۵/۱۲/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۸:۵۱:۲۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۸:۵۱:۲۶
افرا افرانت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۳۸:۵۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۳۸:۵۰
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۶:۲۰:۴۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۶:۲۰:۴۷
افرا افرانت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۷:۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۷:۱۳
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۵:۵۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۵:۵۸:۳۰
صفحه 1 از 9 :یافته ها 179

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813