نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
افرا افرانت معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۱:۱۱:۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۱:۱۱:۰۶
افرا افرانت معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۴:۳۹:۴۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۴:۳۹:۴۴
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۲:۲۲:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۲:۲۲:۵۰
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۲۱:۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۲۱:۲۹
افرا افرانت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۶:۳۸:۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۶:۳۸:۲۶
افرا افرانت خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۴:۳۸:۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۴:۳۸:۰۲
افرا افرانت شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۰:۱۷:۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۰:۱۷:۰۶
افرا افرانت گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۵:۳۹:۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۵:۳۹:۴۶
افرا افرانت زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۰:۵۳:۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۰:۵۳:۴۷
افرا افرانت آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۲:۵۳:۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۲:۵۳:۳۴
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰۹:۱۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰۹:۱۹:۲۳
افرا افرانت گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۳۵:۵۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۳۵:۵۵
افرا افرانت صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳:۱۷:۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳:۱۷:۵۳
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۴۲:۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۴۲:۱۲
افرا افرانت مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۵۸:۵۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۵۸:۵۴
افرا افرانت صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۷:۳۴:۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۷:۳۴:۲۴
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۰۱:۳۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۰۱:۳۴
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۶:۵۹:۳۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۶:۵۹:۳۸
افرا افرانت شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۰۸:۲۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۰۸:۲۹:۲۳
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۶:۳۲:۵۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۶:۳۲:۵۱
صفحه 1 از 11 :یافته ها 203

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720