نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۰:۴۱:۱۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۰:۴۱:۱۹
افرا افرانت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۵:۱۷:۴۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۵:۱۷:۴۲
افرا افرانت آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۱:۵۸:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۱:۵۸:۰۰
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۶:۳۸:۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۶:۳۸:۲۰
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۶:۵۶:۴۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۶:۵۶:۴۷
افرا افرانت مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۱:۲۲:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۱:۲۲:۳۰
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵:۲۶:۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵:۲۶:۰۱
افرا افرانت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۸ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۵:۴۱:۳۱ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۵:۴۱:۳۱
افرا افرانت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۸ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۱۶:۱۹:۴۶ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۱۶:۱۹:۴۶
افرا افرانت تعهد ثبت افزايش سرمايه تا تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به ۹۵/۱۲/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۸:۳۶:۴۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۸:۳۶:۴۵
افرا افرانت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ۱۴:۵۱:۰۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ۱۴:۵۱:۰۲
افرا افرانت آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۱۱:۳۱:۰۶ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۱۱:۳۱:۰۶
افرا افرانت مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۵:۱۳:۵۳ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۲:۰۶:۴۱
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۷:۰۵:۵۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۷:۰۵:۵۰
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۶:۲۳:۳۱ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۶:۲۳:۳۱
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۰:۲۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۰:۲۶
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱۷:۰۱:۲۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱۷:۰۱:۲۰
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۱۴:۲۱:۳۶ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۱۴:۲۱:۳۶
افرا افرانت اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۴:۱۶:۰۶ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۴:۱۶:۰۶
افرا افرانت پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ ۱۶:۲۶:۱۲ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ ۱۶:۲۶:۱۲
صفحه 1 از 7 :یافته ها 139

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813