نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۲۵:۵۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵:۲۵:۵۵
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۱:۵۸:۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۱:۵۸:۰۷
افرا افرانت توضيحات شرکت در خصوص فروش ساختمان (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۱۱:۳۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۱۱:۳۶
افرا افرانت توضيحات شرکت در خصوص عدم نياز به تعديل پيش بيني سود سال مالي ۹۶ با توجه به مدل غيرحجمي تعرفه سرويس هاي اينترنت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۰۷:۳۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۰۷:۳۴
افرا افرانت مکاتبه شرکت در خصوص برنامه فروش دارايي ثابت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۱:۱۱:۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۱:۱۱:۲۱
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۶:۱۰:۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۶:۱۰:۱۱
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۹:۴۶ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۹:۴۶
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۲:۱۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۲:۱۶:۳۰
افرا افرانت آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۰۹:۲۰:۵۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۰۹:۲۰:۵۲
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۰:۳۱:۰۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۰:۳۱:۰۲
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۳:۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۳:۲۲
افرا افرانت آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به ۹۵/۱۲/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۸:۵۱:۲۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۸:۵۱:۲۶
افرا افرانت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۳۸:۵۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۳۸:۵۰
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۶:۲۰:۴۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۶:۲۰:۴۷
افرا افرانت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۷:۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۷:۱۳
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۵:۵۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۵:۵۸:۳۰
افرا افرانت تغيير در آدرس و نشاني شرکت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۹:۵۹:۴۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۹:۵۹:۴۶
افرا افرانت آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۲:۳۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۲:۳۳:۰۰
افرا افرانت گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۰:۲۹:۲۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۰:۲۹:۲۴
افرا افرانت آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۰:۱۰:۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۰:۱۰:۳۱
صفحه 1 از 9 :یافته ها 175

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813