نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۳:۱۱:۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۳:۱۱:۳۱
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۳:۱۰:۳۷ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۳:۱۰:۳۷
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۵:۴۵:۰۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۵:۴۵:۰۴
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۶:۲۲:۰۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۶:۲۲:۰۴
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۸:۱۶:۴۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۸:۱۶:۴۱
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۷:۲۷:۴۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۷:۲۷:۴۲
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۲۰:۰۲:۲۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۲۰:۰۲:۲۷
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۲۶:۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۲۶:۴۵
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۶:۳۷:۴۷ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۶:۳۷:۴۷
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۷:۴۴:۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۷:۴۴:۵۲
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۱:۵۳:۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۱:۵۳:۱۹
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۹:۱۱:۲۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۹:۱۱:۲۴
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۸:۲۰:۳۷ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۸:۲۰:۳۷
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۸:۳۵:۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۸:۳۵:۱۲
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز افشای اطلاعات با اهمیت ن-۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۹:۳۳:۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۹:۴۰:۵۰
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۲۳:۲۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۲۳:۲۴
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۲:۴۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۲:۴۳:۵۹
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۹:۰۸:۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۹:۰۸:۱۰
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۰:۲۷:۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۰:۲۷:۰۴
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۴:۵۶:۳۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۴:۵۶:۳۵
صفحه 1 از 9 :یافته ها 178

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961205

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813