نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۰:۲۴:۰۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۰:۲۴:۰۱
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۹:۱۹:۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۹:۱۹:۵۵
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۰۲:۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۰۲:۰۲
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۰:۰۹:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۰:۰۹:۲۷
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۸:۲۶:۵۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۸:۲۶:۵۶
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۸:۱۱:۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۸:۱۱:۵۳
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۶:۱۶:۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۶:۱۶:۱۱
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۵:۵۱:۲۶ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۵:۵۱:۲۶
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۵۷:۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۵۷:۲۷
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۵۶:۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۵۶:۴۱
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۵:۰۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۵:۰۵:۰۰
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۰:۱۷:۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۰:۱۷:۴۷
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۶:۴۸ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۶:۴۸
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۱:۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۱:۵۵
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۶:۰۹:۴۸ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۶:۰۹:۴۸
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳:۵۲:۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳:۵۲:۲۹
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳:۵۱:۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳:۵۱:۲۱
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۲۱:۲۸:۱۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۲۱:۲۸:۱۷
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۵:۲۴:۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۵:۲۴:۱۰
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۴:۴۷:۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۴:۴۷:۲۱
صفحه 1 از 11 :یافته ها 202

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720