نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۸:۳۵:۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۸:۳۵:۱۲
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز افشای اطلاعات با اهمیت ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۹:۳۳:۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۹:۴۰:۵۰
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۲۳:۲۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۲۳:۲۴
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۲:۴۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۲:۴۳:۵۹
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۹:۰۸:۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۹:۰۸:۱۰
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۰:۲۷:۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۰:۲۷:۰۴
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۴:۵۶:۳۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۴:۵۶:۳۵
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۱:۱۸:۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۱:۱۸:۵۸
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۷:۴۲:۳۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۷:۴۲:۳۶
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۶:۱۵:۴۴ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۶:۱۵:۴۴
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۷:۲۹:۳۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۷:۲۹:۳۴
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۶:۵۵:۲۲ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۶:۵۵:۲۲
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۷:۴۸:۱۸ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۷:۴۸:۱۸
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۰۹:۴۴:۴۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۰۹:۴۴:۴۹
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۰۹:۲۷:۰۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۰۹:۲۷:۰۹
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۵:۳۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۵:۳۲
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۰۸:۲۹:۴۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۰۸:۲۹:۴۹
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۸:۲۱:۴۴ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۸:۲۱:۴۴
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۸:۱۱:۴۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۸:۱۱:۴۷
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۲۱:۲۳:۴۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۲۱:۲۳:۴۷
صفحه 1 از 9 :یافته ها 165

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813