نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۵۶:۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۵۶:۴۱
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۵:۰۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۵:۰۵:۰۰
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۰:۱۷:۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۰:۱۷:۴۷
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۶:۴۸ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۶:۴۸
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۱:۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۱:۵۵
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۶:۰۹:۴۸ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۶:۰۹:۴۸
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳:۵۲:۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳:۵۲:۲۹
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳:۵۱:۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳:۵۱:۲۱
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۲۱:۲۸:۱۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۲۱:۲۸:۱۷
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۵:۲۴:۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۵:۲۴:۱۰
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۴:۴۷:۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۴:۴۷:۲۱
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۱:۰۴:۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۱:۰۴:۲۵
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۰:۵۹:۳۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۰:۵۹:۳۹
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۹:۴۸:۴۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۹:۴۸:۴۶
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰۹:۵۰:۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰۹:۵۰:۲۵
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۳:۱۱:۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۳:۱۱:۳۱
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۳:۱۰:۳۷ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۳:۱۰:۳۷
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۵:۴۵:۰۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۵:۴۵:۰۴
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۶:۲۲:۰۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۶:۲۲:۰۴
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۸:۱۶:۴۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۸:۱۶:۴۱
صفحه 1 از 10 :یافته ها 193

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720